Kanslideputerades Memorial N:o 1

kadep 1890:1

Kanslideputerades Memorial N:o 1.

]

N:o 1.

AnL till tryckeriafdelningen den 21 jan. 1890, kl. 3 e. m.

Riksdagens, kanslideputerades memorial angående antagande af
tjenstemän i Riksdagens kansli.

Vid. sammanträde denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade
till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit

å kansliafdelningen:

en sekreterare och en registrator, hvilken sistnämnde äfven kommer
att bestrida kanslistgöromålen, samt

ä tryckeriafdelningen:

en föreståndare för denna afdelning, fyra korrekturläsare och tre
motläsare,

hvilken åtgärd kanslideputerade få

till Riksdagens godkännande härigenom anmäla;

Och hemställa kanslideputerade,

att, i likhet med hvad vid föregående riksdagar
varit förhållandet, Riksdagen måtte medgifva, att,
derest omständigheterna det påkalla, ytterligare behöflige
tjenstemän å tryckeriafdelningen må, utan
särskild framställning till Riksdagen, kunna i stadgad
ordning antagas.

Stockholm den 21 januari 1890.

Alb- Anderson. F. Richter. Walfrid Billing. S. Cederschiöld.

Bih. Ull Bihd. Prat. 1890. 10 Sami.

2 A/d. 1 Haft.