Kanslideputerades Memorial N:o 1

kadep 1891:1

Kanslideputerades Memorial N:o 1.

1

:S:o 1.

Ank. till tryckeriafdelningen den 26 januari 1891, kl. 3 e. m.

Riksdagens kanslideputerades memorial, angående an tagande af tjensteman
i Riksdagens kansli.

Vid sammanträden den 22 dennes och denna dag hafva herrar talmän
och kanslideputerade till tjensteman i Riksdagens kansli antagit

å kansliafdelning en:

en sekreterare och en registrator, hvilken sistnämnde äfven kommer att
bestrida kanslistgöromålen, samt

å tryckeriafdelningen:

en föreståndare för denna afdelning, fyra korrekturläsare och tre motläsare,
hvilken åtgärd kanslideputerade få

till Riksdagens godkännande härigenom anmäla;

och hemställa kanslideputerade,

att, i likhet med hvad vid föregående riksdagar varit
förhållandet, Riksdagen mätte medgifva, att, derest omständigheterna
det påkalla, ytterligare behöfliga tjensteman
bill. till Piksd. Prot. 189b 10 Sami. 2 Afd. 1 Häfi.

2

Kanslideputerades Memorial N:o 7.

å tryckeriafdelningen må, utan särskild framställning till
Riksdagen, kunna i stadgad ordning antagas.

Stockholm den 26 januari 1891.

ALB. ANDERSON. F. 0. RICHTER. E. A. EDELSTAM. WILH. WALLDÉN.

Stockholm, Associations-Boktryckeriet, 1891.