Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1

kadep 1893:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1.

N:o 1.

Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af
tjenstemän i Riksdagens kansli.

Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade
till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit:

å kansliafdelningen:

en sekreterare och en registrator, hvilken sistnämnde äfven kommer
att bestrida kanslistgöromålen, samt

å tryckeriafdelning en:

en föreståndare för denna afdelning, fyra korrekturläsare och tre
motläsare, hvilken åtgärd kanslideputerade få

till Riksdagens godkännande härigenom anmäla;

och hemställa kanslideputerade,

att, i likhet med hvad vid föregående riksdagar
varit förhållandet, Riksdagen måtte medgifva, att, derest
omständigheterna det påkalla, ytterligare behöflige
tjenstemän å tryckeriafdelningen må, utan särskild
framställning till Riksdagen, kunna i stadgad ordning
antagas.

Stockholm den 20 januari 1893.

Alb. Anderson. Gustaf Berg. E. A. Edelstam. Wilh. Walldén.

Bill. till It i hd. Blot. 1893. 10 Sami. 2 Afl. I Haft. (N:o Ij.