Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1

kadep 1895:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1.

N:o 1.

Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af
tjensteman i Riksdagens kansli.

Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och vice talmän
samt kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit:

å kansliafdelningen:

en sekreterare och en registrator, hvilken sistnämnde äfven kommer
att bestrida kanslistgöromålen, samt

å tryckeriafdelning en:

en föreståndare för denna afdelning, fyra korrekturläsare och fyra
motläsare,

hvilken åtgärd kanslideputerade få

till Riksdagens godkännande härigenom anmäla;

och hemställa kamlideputerade,

att, i likhet med hvad vid förenande riksdagar
var^t förhållandet, Riksdagen rriåtb medgifva, att, derest
omständigheterna det påka\h, ytterligare behöflige
tjenstemän å tryckeri;!fel-1 uiiigen må, utan särskild
\ framställning till Riksdagen, kunna i stadgad ordning

ar.tc^as.

Stock1 den !9 JarMiari 1 Vö''5.

Alb. Anderson. Gustaf Berg. Wilh. Wester. G. W. Skytte.

Bih. till Iliksd. Prof. 1895. 10 Sami. 2 Afd. 1 Häft. fN:o 1).