Riksdagens kanslideputerades memorial nr 2

kadep 1945:2

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 2.

1

]Sr 2.

Ankom till riksdagens kansli den 15 juni 1945 kl. 5 em.

Riksdagens kanslideputerades memorial angående tillämpningsföreskrifter
beträffande riksdagsmännens resor.

Mod stöd av 7 § stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande
ha kanslideputerade tillika med kamrarnas talmän till behandling
förehaft frågan om tillämpningen av resebestämmelserna i nämnda stadga.

Jämlikt 3 § första stycket nämnda stadga äger riksdagsman på det allmännas
bekostnad företaga resor å statliga och enskilda järnvägar. I sitt
memorial nr 15 till innevarande riksdag har konstitutionsutskottet framhållit,
att ett system med stående fribiljetter bör införas och att detta system
i varje fall är möjligt beträffande resor på statens järnvägar. Enligt vad
kanslideputerade inhämtat, kan fribiljetternas giltighet även utsträckas till
att gälla de enskilda järnvägarna. För att riktigt kunna avväga storleken av
de ersättningsbelopp, som av statsverket skola utanordnas lill dessa järnvägar,
bör dock för deras vidkommande systemet med rekvisitionsblankelter
bibehållas till den 1 juli 1946. För resor å statens järnvägar kommer däremot
riksdagsledamot att snarast erhålla en fribiljett, som gäller från och
med den 1 juli 1945.

Den rätt att på det allmännas bekostnad företaga resor å statliga och enskilda
järnvägar, som tillerkänts riksdagsledamot, bör även anses innefatta
rätt att använda de reguljära båtförbindelsema mellan fastlandet samt Öland
och Gotland. För utbekommande av ersättning för dylik resa bör räkning
ingivas till riksdagens kansli, därest resan ej kombineras med färd å enskild
järnväg, som har samtrafik med vederbörande båtbolag. I sist angivna
fall kan biljett beställas å rekvisitionsblankett.

Till samtliga innehavare av stående fribiljetter har järnvägsstyrelsen riktat
en uppmaning att under sommarmånaderna i år undvika resor vid veckosluten.
Denna uppmaning bör även av riksdagsledamot i görligaste mån hörsammas.

För samtliga innehavare av stående fribiljett å statens järnvägar gäller,
att sådan innehavare, som för hela året eller viss del därav (exempelvis under
sommarmånaderna) är boende å annan ort än den, där han bar sin huvudsakliga
verksamhet, likväl skall, vare sig han är tjänsteman vid verket
eller icke, vidkännas den inskränkningen i rätten att färdas fritt på biljetten,
att densamma icke må användas vid sådana resor mellan bonings- och tjänstgöringsorten,
som äro föranledda av att innehavaren är bosatt utom den senare.
Denna bestämmelse kan icke äga giltighet beträffande riksdagsleda Bihang

till riksdagens protokoll 1945. 15 sami. 2 avd. Nr 2.

1

2

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 2.

mots fribiljett, då samtliga resor mellan riksdagsorten och hemorten äro att
betrakta som sådana resor. Fribiljetten bör emellertid, under tid då arvode
icke utgår, ej användas för sådana ständigt återkommande resor, för vilka
eljest månadsbiljelt lösts eller skulle ha lösts.

Järnvägsstyrelsen har i en inlämnad promemoria starkt understrukit de svårigheter,
som för närvarande råda beträffande persontrafiken. Med hänsyn
härtill bör den stående fribiljetten endast gälla för resor i II klass samt rekvisition
av biljett för motsvarande resa å enskild järnväg endast avse samma
klass. Ersättning för båtresa mellan fastlandet samt Öland och Gotland bör
då utgå för klass, motsvarande II klass å järnväg.

Riksdagsledamot, som är bosatt å annan ort än där riksdagen hålles, bör
emellertid fortfarande för resa till och från riksdagen samt under tid då arvode
till honom utgår, mellan riksdagsorten och hemorten kunna resa I klass.
Om och i den mån resan företages å statens järnvägar, bör för utbekommande
av ersättning för prisskillnaden mellan I och II klass räkning ingivas
till riksdagens kansli. Om resan däremot företages å enskild järnväg, kan
beställning, avseende I klass, ske å rekvisitionsblankett.

Med hänsyn till det ovan anförda och med stöd av 7 § stadgan om ersättning
för riksdagsmannauppdragets fullgörande ha kanslideputerade tillika
med kamrarnas talmän utfärdat följande tillämpningsbestämmelser:

A. För resor mellan riksdagsorten och. hemorten.

1. Riksdagsledamot, som är bosatt å annan ort, än där riksdagen hålles,
äger för resa till och från riksdagen samt under tid då arvode till honom utgår,
mellan riksdagsorten och hemorten:

a. beträffande resor å statens järnvägar använda fribiljett.

Varje riksdagsledamot erhåller genom riksdagens kansli mot kvitto en för
kalenderår gällande fribiljett för resor å statens järnvägar (tåg och rälsbuss)
.

Biljetten gäller för resa i II klass även å snälltåg och inbegriper rätt
till begagnande av II klass sovplats. Däremot berättigar biljetten icke till
sittplatsbiljett, resgodstilläggsbiljett, cykelbiljett eller övervikt å resgods.

Vid beställning av sovplats skall fribiljettens nummer alltid uppgivas.
Riksdagsledamot, som disponerar fri sovplats, har skyldighet att på sovplatslista
med namnteckning intyga detta förhållande.

Biljetten gäller icke å statens järnvägars billinjer.

Riksdagsledamot äger jämväl för resa mellan riksdagsorten och hemorten
resa I klass. För utbekommande av ersättning för prisskillnaden mellan
I och II klass rese- och sovplatsbiljett skall räkning ingivas till riksdagens
kansli eller, då arvode icke utgår, till riksgäldskontoret.

b. beträffande resor å enskild järnväg å rekvisitionsblankett beställa biljett,
berättigande till samma förmåner, som ovan angivits under a).

Rekvisitionsblanketter tillhandahållas mot kvitto av riksdagens kansli.

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 2.

3

Rekvisitionsblankett, fullständigt ifylld och med ej tillämplig text överstruken,
skall avlämnas till järnvägsstation eller till resebyrå tillhörig statens
järnvägar, Nordisk Resebureau, Nyman & Schultz eller Resö. (övriga resebyråer
äga icke utlämna biljetter mot dessa rekvisitioner.) Felaktigt ifyllc
blankett skall överkorsas och återställas till riksdagens kansli.

För biljetter, som helt eller delvis ej kommit till användning, gäller
att de örn möjligt skola uppvisas för påteckning härom på vederbörand(
station och därefter återställas till riksdagens kansli.

2. Riksdagsledamot äger jämväl för dylika resor erhålla ersättning för
kostnader för färd med bil i enlighet med mom. a) och c) här nedan, med
buss och båt samt med flyg i enlighet med mom. e), för sittplats- och resgodstilläggsbiljetter,
för beställnings- och avbeställningsavgifter samt för transport
av reseffekter. För erhållande av ersättning för sådana kostnader skall räkning
ingivas till riksdagens kansli eller, då arvode icke utgår, till riksgäldskontoret.
Därvid gäller att ersättning utgår endast med belopp motsvarande
verkliga kostnaden samt att

a) skjutsersättning utgår för en plats vid färd mellan bostad i hemorten
och närmaste järnvägsstation. Vid färd med privatbil utgår i sådant fall ersättning
med 40 öre per km;

b) ersättning för frakt av resgods med järnväg utgår för övervikt intill
60 kg och bör styrkas med kvitto;

c) under transport av reseffekter upptagas kostnader för bagagetransporter,
kortare färder med bil, t. ex. mellan bostad i riksdagsorten eller i hemorten
och järnvägsstation inom samma ort;

d) i kolumnen »övriga utlägg» upptagas ev. rese- och sittplatsbiljetter,
beställnings- och avbeställningsavgifter samt kostnader för resgodsövervikt;

e) vid färd med flyg utgår ersättning endast för färden jämte skjutsersättning
högst motsvarande färd mellan bostaden och järnvägsstationen enligt
mom. a) och c).

B. För övriga resor.

Riksdagsledamot äger för övriga resor:

1. beträffande resor å statens järnvägar använda den ovan under A 1 a)
nämnda fribiljetten;

2. beträffande resor å enskild järnväg å rekvisitionsblankett beställa biljett,
berättigande till samma förmåner å enskild järnväg som fribiljetten å
statens järnvägar;

3. beträffande båtresa mellan fastlandet samt Öland och Gotland utbekomma
ersättning för resa, motsvarande II klass å järnväg, genom att ingiva
räkning till riksdagens kansli. Därest vederbörande rederi har samtrafik
med enskild järnväg och båtresan kombineras med resa å sådan enskild järnväg,
skall dock beställning ske å rekvisitionsblankett.

4

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 2.

C. Övriga bestämmelser.

Riksdagsledamot skall väl förvara erhållna biljetter och rekvisitionsblanketter
och skall i händelse av förlust härom genast göra anmälan till riksdagens
kansli. Ledamot, som avgår, skall återlämna erhållna biljetter och
rekvisitionsblanketter.

Eventuell avbeställning av plats i sovvagn bör göras före kl. 16 resdagen.
Eventuell avbeställning av reserverad plats å flygplan bör göras senast 24
timmar före flygplanets ordinarie avgångstid.

Detta beslut få kanslideputerade för riksdagen

anmäla.

Stockholm den 15 juni 1945.

ERNST ERIKSSON.

C. P. WAHLMARK. GUNNAR FALLA. BERNHARD NILSSON.

Stockholm 1945. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner.

452405