Riksdagens kanslideputerades memorial nr l

kadep 1947:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr l.

1

Nr 1.

Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av
tjänstemän i riksdagens kansli.

Vid sammanträde med herrar talmän, vice talmän och riksdagens kanslideputerade
den 16 innevarande månad hava till tjänstemän i riksdagens
kansli tills vidare antagits:

å kansliavdelningen till sekreterare f. hovrättsfiskalen jur. kand. N. G. H.
Liliequist;

å trgckeriavdclningen till korrekturläsare kammarskrivaren C. E. Swedner,
aktuarien filosofie kandidaten V. Personne, redaktören S. O. Halidén,
filosofie licentiaten A. F. Danielsson, kammarskrivaren N. E. Personne,
hyråsekreteraren N. C. Lindquist, e. o. hovrättsnotarien F. Thorvall, revisorn
H. Klingwall, kamreraren H. Anderson och skriftställaren O. Björkbom.
Vad sålunda förekommit få kanslideputerade

till riksdagens godkännande anmäla.

Tillika hemställa kanslideputerade,

att, i likhet med vad vid föregående riksdagar varit förhållandet,
riksdagen måtte medgiva att, därest omständigheterna
det påkalla, ytterligare behövliga tjänstemän inom
riksdagens kansli må, utan särskild framställning till riksdagen,
kunna i stadgad ordning antagas.

Stockholm den 16 januari 1947,

ERNST ERIKSSON.

C. P. WAHLMARK. GUNNAR FALLA. GUSTAF VELANDER.

Itihang till riksdagens protokoll 1947. 15 samt. 2 avd. Nr 1.

1