Fredag den 13 april 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:97

Föredragningslista

2017/18:97

Fredagen den 13 april 2018

Kl.

09.00

 

Val

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Val av ställföreträdande justitieombudsmän

 

 

Konstitutionsutskottet har föreslagit att

 

1

Lilian Wiklund omväljs som ställföreträdande justitieombudsman fr.o.m. den 1 maj

 

2

Cecilia Nordenfelt omväljs som ställföreträdande justitieombudsman fr.o.m. den 1 juni

 

 

Justering av protokoll

 

3

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 23 mars

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

4

Annika Hirvonen Falk (MP) fr.o.m. den 18 april
Därmed upphör Mats Pertofts (MP) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om ändrad partibeteckning

 

5

Mikael Jansson har den 12 april anmält att han inte längre tillhör Sverigedemokraternas riksdagsgrupp

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2017/18:221 Klassificering av nya psykoaktiva substanser

SoU

7

2017/18:228 Energipolitikens inriktning

NU

8

2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel

MJU

9

2017/18:237 Elmarknadsfrågor

NU

10

2017/18:239 En ny kategori av taxitrafik

TU

11

2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

CU

12

2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft

CU

13

2017/18:244 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

CU

 

Skrivelser

 

14

2017/18:203 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

FiU

15

2017/18:207 Ramverket för finanspolitiken

FiU

16

2017/18:230 Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling

CU

17

2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige

MJU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2017/18:96 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

 

18

2017/18:4128 av Linus Bylund m.fl. (SD)

SfU

 

med anledning av prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

 

19

2017/18:4102 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

SoU

20

2017/18:4107 av Anders W Jonsson och Camilla Waltersson Grönvall (C, M)

SoU

21

2017/18:4108 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

SoU

22

2017/18:4123 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

 

med anledning av prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

 

23

2017/18:4086 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

24

2017/18:4111 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, L, KD)

FiU

25

2017/18:4119 av Emil Källström m.fl. (C)

FiU

26

2017/18:4121 av Jakob Forssmed och Mats Persson (KD, L)

FiU

 

med anledning av prop. 2017/18:159 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

 

27

2017/18:4087 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

28

2017/18:4112 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, L, C, KD)

FiU

 

med anledning av prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna

 

29

2017/18:4080 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KrU

30

2017/18:4081 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

KrU

31

2017/18:4120 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, KD)

KrU

 

med anledning av prop. 2017/18:175 Vissa förslag på assistansområdet

 

32

2017/18:4126 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

SoU

 

med anledning av prop. 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

 

33

2017/18:4115 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

JuU

34

2017/18:4125 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD)

JuU

 

med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop

 

35

2017/18:4097 av Josef Fransson m.fl. (SD)

NU

36

2017/18:4098 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

NU

37

2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

NU

38

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

NU

 

med anledning av prop. 2017/18:182 Samling för skolan

 

39

2017/18:4038 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU

40

2017/18:4085 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

41

2017/18:4093 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2017/18:184 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

 

42

2017/18:4030 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU

43

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

 

44

2017/18:4082 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

45

2017/18:4100 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

46

2017/18:4101 av Camilla Waltersson Grönvall och Anders W Jonsson (M, C)

SoU

47

2017/18:4103 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

SoU

48

2017/18:4105 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

 

med anledning av prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

 

49

2017/18:4088 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

SfU

50

2017/18:4089 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

SfU

51

2017/18:4122 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)

SfU

52

2017/18:4127 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

 

med anledning av prop. 2017/18:195 Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

 

53

2017/18:4074 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU

54

2017/18:4117 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande

 

55

2017/18:4031 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU

56

2017/18:4090 av Christer Nylander (L)

UbU

57

2017/18:4091 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

UbU

58

2017/18:4113 av Annika Eclund m.fl. (KD)

UbU

59

2017/18:4118 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

UbU

 

med anledning av prop. 2017/18:210 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

 

60

2017/18:4084 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

CU

 

med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran

 

61

2017/18:4096 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

62

2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)

NU

 

med anledning av skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri

 

63

2017/18:4095 av Josef Fransson m.fl. (SD)

NU

64

2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

NU

 

EU-dokument

 

65

COM(2018) 252 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 juni 2018

SfU

66

7586/18 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

(EU, Euratom) 2018/ … av den … om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 juni 2018

JuU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

67

2017/18:399 av Sten Bergheden (M)
En lastbilsskatt

 

68

2017/18:423 av Anette Åkesson (M)
Konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen

 

69

2017/18:444 av Momodou Jallow (V)
Skatteflykt och EU:s så kallade svarta lista

 

70

2017/18:464 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Skatteplanering kopplad till energibeskattning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.