Fredag den 18 november 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:23

Föredragningslista

2022/23:23

Fredagen den 18 november 2022

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

1

2022/23:27 av Alexander Christiansson (SD)
Sveriges gröna basnäringar och deras konkurrenskraft

 

2

2022/23:31 av Gunilla Svantorp (S)
Arbetsmarknadsutbildningar till bristyrken

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2022:24 Transportstyrelsens tillsyn – styrning och prioritering

TU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2022/23:20 En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

SkU

5

2022/23:21 Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

NU

 

EU-dokument

 

6

COM(2022) 597 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd+)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 februari 2023

 

 

 

 

 

UU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

7

2022/23:21 av Alireza Akhondi (C)
Avtal mellan Sverige och Iran

 

 

Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

8

2022/23:15 av Christofer Bergenblock (C)
Statligt ansvar för personlig assistans

 

 

Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

9

2022/23:17 av Tony Haddou (V)
Praktiska verkställighetshinder

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.