Onsdag den 17 juni 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:141

Föredragningslista

2019/20:141

Onsdagen den 17 juni 2020

Kl.

09.00

 

Minnesceremoni för coronapandemins offer

 

 

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Avslutning

______________________________________________________________________________

 

 

1

Minnesceremoni för coronapandemins offer

 

2

Medgivande för utskotten att besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden

 

 

Justering av protokoll

 

3

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 27 maj

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2019/20:36 Torsdagen den 11 juni

FöU

5

2019/20:44 Torsdagen den 11 juni

UU

6

2019/20:57 Tisdagen den 16 juni

SoU

 

Anmälan om faktapromemorior

 

7

2019/20:FPM41 Kommissionens utvärdering av EU:s förordning om växtskyddsmedel och EU:s förordning om bekämpningsmedelsrester COM(2020) 208

MJU

8

2019/20:FPM42 Rapport om EU:s direktiv om en hållbar användning av bekämpningsmedel COM(2020) 204

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

9

2019/20:173 Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 16 september

KU

10

2019/20:174 Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 16 september

FiU

11

2019/20:175 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 16 september

SkU

12

2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 16 september

FöU

13

2019/20:178 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 16 september

SfU

14

2019/20:179 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 16 september

KU

 

Skrivelser

 

15

2019/20:140 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 16 september

NU

16

2019/20:177 Riksrevisionens rapport om rutavdraget
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 16 september

SkU


 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

 

17

2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

18

2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

SoU

19

2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

 

med anledning av prop. 2019/20:168 En moderniserad radio- och tv-lag

 

20

2019/20:3634 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KU

21

2019/20:3637 av Tina Acketoft m.fl. (L)

KU

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2019/20:UbU23 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

10 res. (M, SD, V, KD)

23

Bet. 2019/20:UbU21 Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse

1 res. (M, SD, C, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

24

Bet. 2019/20:CU22 Större komplementbyggnader

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2019/20:FiU61 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

3 res. (SD, V, KD)

26

Bet. 2019/20:FiU30 Årsredovisning för staten 2019

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2019/20:SkU19 Redovisning av skatteutgifter 2020

 

28

Bet. 2019/20:SkU24 Skatteförfarande och folkbokföring

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

29

Bet. 2019/20:SkU25 Vissa ändringar i avfallsskattelagen

1 res. (KD)


 

Civilutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2019/20:CU24 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området

1 res. (SD)

31

Bet. 2019/20:CU25 Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering

1 res. (SD)

 

Socialutskottets betänkande

 

32

Bet. 2019/20:SoU25 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

5 res. (M, SD, KD)

33

Avslutning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.