Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA)

Kommittédirektiv 2012:127

Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA)

Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012.

Sammanfattning

En särskild utredare ska från och med den 1 januari 2013 ansvara för avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA).

Utredaren ska ha arbetsgivaransvaret för den uppsagda personalen i avvecklingsorganisationen.

Utredaren ska också ha ett fortsatt ansvar för avvecklingen av bl.a. lokaler och utrustning som inte ska tas över av någon annan myndighet eller av den nya organisationen för export- och investeringsfrämjande. Ansvaret gäller myndighetens verksamhet såväl i Sverige som vid utlandskontoren i de delar som den nya organisationen för export- och investeringsfrämjande, Sveriges export- och investeringsråd inte tar över.

Uppdraget ska genomföras med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013.

Bakgrund

I propositionen Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande (prop. 2011/12:92) föreslog regeringen att uppgiften att bedriva statligt finansierat investeringsfrämjande inordnas i Sveriges exportråd och att Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA) avvecklas. Riksdagen beslutade den 14 juni 2012 i enlighet med propositionen (prop. 2011/12:92, bet. 2011/12:NU23, rskr. 2011/12:265).

Som ett led i avvecklingen har regeringen uppdragit till Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (UF2012/24154/UD/FIM) att förbereda och genomföra en överföring av myndighetens verksamhet till Sveriges export-råd samt bedöma behovet av en avvecklingsmyndighet.

I enlighet med beslutet har myndigheten lämnat en rapport med arbetsplan, redovisat hur arbetet har fortgått samt gjort en bedömning av de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna.

Uppdraget att ansvara för avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA) ska avvecklas och upphör den 31 december 2012. Ansvaret för avvecklingen av myndigheten ligger t.o.m. den 31 december 2012 hos Myndigheten för utländska investeringar i Sverige. Från och med den 1 januari 2013 ska en särskild utredare ansvara för den fortsatta avvecklingen av myndigheten. Utredaren ska dock redan fr.o.m. den 13 december 2012 förbereda avvecklingen i samarbete med myndigheten.

Utredaren ska från och med den 1 januari 2013 ha arbetsgivaransvaret för den personal som ingår i avvecklingsorganisationen och ansvaret för den fortsatta avvecklingen av utlandskontoren i de delar som den nya organisationen för export- och investeringsfrämjande, Sveriges export- och investeringsråd, inte har tagit över.

I uppdraget ingår att
- utarbeta en avvecklingsplan samt planera och budgetera arbetet,
- ge de anställda aktiv och kontinuerlig information,
- hålla kontakt med berörda arbetstagarorganisationer,
- fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och så långt möjligt aktivt medverka till att den övertaliga personalen kan få ett nytt arbete eller finna en annan acceptabel lösning i enskilda fall,
- utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen, men också t.ex. Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk, företagshälsovården samt Riksarkivet när det gäller myndighetens arkiv,
- vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och utrustning som inte ska tas över av någon annan myndighet eller den nya organisationen för export- och investeringsfrämjande, Sveriges export- och investeringsråd,
- verkställa slutlig arkivläggning för det material som inte kommer att användas i den nya organisationen och slutföra matriklar för berörd personal,
- avsluta alla kontrakt, avtal eller andra åtaganden som inte omhändertagits av någon annan myndighet eller av den nya organisationen för export- och investeringsfrämjande, Sveriges export- och investeringsråd, och slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta årsredovisning och bokslut för avvecklingsmyndigheten.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska till regeringen senast den 28 februari 2013 lämna dels en avvecklingsplan, dels en budget för den fortsatta avvecklingen. Utredaren ska vidare senast den 31 mars 2013 lämna en delrapport om hur avvecklingsarbetet fortskrider. Senast den 31 december 2013 ska utredaren lämna en slutrapport när det gäller avvecklingen.

            (Utrikesdepartementet)