Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm

Kommittédirektiv 2012:121

Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm

Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012.

Sammanfattning

En organisationskommitté ska förbereda och vidta de åtgärder som krävs för att en ny högskola ska kunna inrättas. Den ska omfatta verksamheterna vid Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola. Det nya lärosätet ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2014.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Kommittén ska
- senast den 1 mars 2013 lämna budgetunderlag för perioden 2014-2016,
- senast den 2 augusti 2013 lämna förslag till nödvändiga för-fattningsändringar,
- senast den 1 september 2013 redovisa hur den nya högskolan ska organiseras, lämna en verksamhetsplan för högskolan och lämna förslag på rektor för högskolan.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2014.

En ny högskola för konstnärlig utbildning och forskning i Stockholm

Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola lämnade i juni 2012 en gemensam framställan till regeringen om samgående för att skapa möjligheter för att utveckla den konstnärliga forskningen och för att utgöra grund för examenstillstånd för konstnärlig utbildning på forskarnivå (U2012/3514/UH).

De nämnda högskolorna är konstnärliga högskolor med statlig huvudman som bedriver utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Vid Dans- och cirkushögskolan bedrivs konstnärlig utbildning, utbildning i danspedagogik, konstnärlig och vetenskaplig forskning samt konstnärligt utvecklingsarbete inom områdena dans, danspedagogik, cirkus och koreografi. Högskolan har omkring 75 anställda och omkring 200 studenter. Vid Operahögskolan i Stockholm bedrivs konstnärlig utbildning och konstnärlig forskning samt konstnärligt utvecklingsarbete inom områdena opera, operarepetitör och operaregi. Högskolan har omkring 23 anställda och omkring 40 studenter. Vid Stockholms dramatiska högskola bedrivs konstnärlig utbildning och konstnärlig forskning samt konstnärligt utvecklingsarbete inom områdena film, scen och media. Högskolan har omkring 115 anställda och omkring 300 studenter. Ett nytt gemensamt lärosäte kommer, enligt förslaget från högskolorna, att utgöra en ny viktig plattform för den konstnärliga forskningen. Utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå föreslås fortsätta bedrivas i oförändrad form och dagens resurstilldelning när det gäller grundutbildning för respektive högskola förbli oförändrad eller stärkt.

I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utg. omr. 16) välkomnade regeringen högskolornas initiativ och gjorde bedömningen att en gemensam organisation för högskolorna kan skapa en god grund för en långsiktigt livskraftig konstnärlig forskningsmiljö i Stockholm. Regeringen anförde vidare att de tre högskolorna bör förbereda ett samgående i en ny högskola från och med den 1 januari 2014 och att regeringen avser att låta utreda ett eventuellt samgående.

I forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) anförde regeringen att ett samgående mellan dessa högskolor skulle kunna utgöra en gemensam mötesplats för de konstnärliga professionerna för utveckling av den konstnärliga forskningen. Enligt regeringen skulle olika konstarter kunna komma närmare varandra och därigenom skulle förutsättningar för nydanande verksamhet med internationell lyskraft skapas. Vidare anfördes att genom ett samgående skapas dessutom ökade förutsättningar för att samutnyttja administration, scener, teknik och andra resurser.

Den nya högskolans förutsättningar och inriktning

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Verksamheterna vid Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola ska ingå i en ny högskola. Den nya högskolan ska överta de ingående högskolornas samtliga åtaganden, dvs. såväl rättigheter som skyldigheter.

Den nya högskolan ska i huvudsak bedriva konstnärlig utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. De ingående högskolornas forskning och konstnärliga utvecklingsarbete ska tillvaratas och integreras i den nya högskolans forskning och konstnärliga utvecklingsarbete. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid de tre ingående högskolorna bör fortsätta att bedrivas i nuvarande form.

Utgångspunkten för samgåendet är att en stark grund för konstnärlig forskning ska etableras. Ambitionen bör vara att den nya högskolan ska kunna få tillstånd att utfärda konstnärliga examina på forskarnivå. Den konstnärliga forskningen kommer i den nya högskolan att vara ett viktigt forum för både spetsforskning, tvärkonstnärliga och tvärvetenskapliga samarbeten. Genom samgåendet skapas bättre förutsättningar för ett starkt lärosäte med internationellt konkurrenskraftig forskning. På sikt bör även samgåenden mellan andra konstnärliga högskolor i Stockholm kunna bli aktuella med den nya högskolan som grund. Förändringar av organisationen bör bygga på lärosätenas egna bedömningar och på frivillighet.

De tillgångar och skulder, inklusive eventuell överproduktion av helårsstudenter och helårsprestationer som de befintliga myndigheterna förfogar över ska föras över till det nya lärosätet.

Med förbehåll för riksdagens beslut innebär inrättandet av den nya högskolan att Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola avvecklas och upphör som myndigheter den 31 december 2013. De nuvarande högskolornas namn kan dock användas som benämningar av verksamhets- och resultatenheter inom den nya högskolan.

Uppdraget att inrätta en ny högskola

En organisationskommitté ska förbereda och vidta de åtgärder som krävs för att en ny högskola ska kunna inrättas. Den ska omfatta verksamheterna vid Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola. Det nya lärosätet ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2014.

Kommittén ska arbeta med stor öppenhet och föra en nära dialog med Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola.

Organisation, lokalisering och arbetsordning

De verksamheter som i dag bedrivs vid var och en av de ingående högskolorna och som avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska ingå som tre verksamhets- och resultatenheter i den nya högskolan. All den verksamhet som avser konstnärlig forskning och konstnärlig utbildning på forskarnivå bör däremot bedrivas samlat. Högskolan bör vidare ha en gemensam lednings- och stabsfunktion.

Organisationskommittén ska fastställa en organisation för den nya högskolan samt ta fram förslag till en arbetsordning för den.

Högskolan ska vara lokaliserad i Stockholm.

Verksamhetsplan

Verksamheten vid den nya högskolan ska i huvudsak bestå av konstnärlig utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Organisationskommittén ska upprätta en plan för hur forskningen, det konstnärliga utvecklingsarbetet och den konstnärliga forskarutbildningen samt den gemensamma administrationen ska utvecklas vid högskolan. Verksamhetsplanen ska också innehålla en beskrivning av utvecklingen av den nya högskolans verksamhet när det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Budget och budgetunderlag

Kommittén ska lämna budgetunderlag för perioden 2014-2016. Verksamhetsplanen och budgetunderlaget ska bl.a. ligga till grund för regeringens arbete med den nya myndighetens regleringsbrev för 2014. Kommittén ska utgå från de resurser som de tre ingående högskolorna anvisas enligt riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2013 och de medel som tilldelas högskolorna enligt regeringens kommande beslut om regleringsbrev för budgetåret 2013.

Grundutbildningsanslag till de tre ingående organisatoriska enheterna fördelas i regleringsbrev.

Arbetsgivaransvar

Kommitténs ordförande ska efter samråd med de tre nuvarande högskolornas rektorer besluta om bemanning liksom i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter. Kommittén ska fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Bemanningen ska genomföras med beaktande av reglerna i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Studentinflytande

Enligt 1 kap. 4 a § högskolelagen (1992:1434) ska studenterna ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Enligt andra stycket i samma paragraf ska högskolorna verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Kommittén ska verka för att kraven på studentinflytande i den nya organisationen tillgodoses.

Rektor och styrelse

Enligt 2 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) anställs en högskolas rektor av regeringen efter förslag av styrelsen för högskolan. Styrelsens förslag ska föregås av ett hörandeförfarande på det sätt som anges i paragrafen. Kommittén ska förbereda regeringens beslut om anställning av rektor för den nya högskolan genom att fullgöra sådana uppgifter som annars skulle ha fullgjorts av styrelsen för ett universitet eller en högskola. Kommittén ska lämna ett förslag till rektor till regeringen.

Enligt 2 kap. 7 a och b §§ högskoleförordningen ska ordföranden i en högskolas styrelse och de övriga ledamöter som ska utses av regeringen, utses efter förslag från en nomineringsgrupp. Nomineringsgruppen består av en person som utses av regeringen och som har god kännedom om den aktuella högskolans verksamhet, landshövdingen i det län där högskolan har sin huvudsakliga verksamhet eller landshövdingens ställföreträdare samt en representant för studenterna vid högskolan. Förslaget ska föregås av ett samråd inom och utom högskolan och avse personer med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för lärosätets utbildnings- och forskningsuppdrag.

Kommitténs ordförande ska tillse att en representant för studenterna utses.

Stödfunktioner m.m.

Kommitténs ordförande ska ingå nödvändiga avtal för den nya högskolans verksamhet. Kommitténs ordförande ska efter samråd med de tre nuvarande rektorerna förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet samt utforma redovisningsplaner och då överväga hur högskolornas befintliga avtal och övriga åtaganden ska samordnas av den nya myndigheten med bästa möjliga kostnadseffektivitet.

Kommittén ska därutöver vidta de övriga åtgärder som krävs för att den nya högskolan ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2014.

Samråd och redovisning av uppdraget

Kommittén, eller i tillämpliga delar kommitténs ordförande, ska samråda med Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola, Högskoleverket (från och med den 1 januari 2013 Universitets- och högskoleämbetet), Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket och Statens tjänstepensionsverk samt med andra berörda myndigheter och organisationer. Myndigheterna ska lämna kommittén eller ordföranden det underlag som kommittén eller ordföranden begär.

Kommittén eller ordföranden ska hålla berörda centrala och lokala arbetstagarorganisationer och studentorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter. Kommittén, eller i tillämpliga delar ordföranden, ska särskilt beakta behovet av att hålla personal och studenter vid berörda lärosäten informerade.

Kommittén ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) underrättat om arbetet. Därutöver ska kommittén
- senast den 1 mars 2013 lämna budgetunderlag för perioden 2014-2016,
- senast den 2 augusti 2013 lämna förslag till nödvändiga författningsändringar,
- senast den 1 september 2013 redovisa hur den nya högskolan ska organiseras, lämna en verksamhetsplan för högskolan och lämna förslag på rektor för högskolan.

En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2014. I rapporten ska det ingå en redovisning av hur de anställda och studenterna har involverats, informerats och förberetts på kommande förändringar samt ett förslag till hur en uppföljning och utvärdering av sammanslagningen under perioden 2014-2016 kan utformas.

            (Utbildningsdepartementet)