Tilläggsdirektiv till Bilpoolsutredningen (Fi 2018:09)

Kommittédirektiv 2019:68 kommittébeteckning: Fi 2018:09

kommittébeteckning: Fi 2018:09

Tilläggsdirektiv till Bilpoolsutredningen (Fi 2018:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 oktober 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster ska kunna främjas (dir. 2018:93). Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 18 december 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2020.

(Finansdepartementet)