Agerande inom FN:s olja-för-mat-program

KU-anmälan 2005/06:1 (050-4228-2005/06) av Stefan Attefall (kd)

Stefan Attefall (kd)

Anmälare STEFAN ATTEFALL (kd)

 

Datum Jönköping 2006-07-25

 

Dnr 050-4228-2005/06

 

Till Konstitutionsutskottet

 

Enligt Sveriges radios Ekoredaktion rapporterade den svenska ambassaden i Amman redan i december 2000 till regeringen att den irakiska regimen "tvingat företag som tecknar avtal med Irak under oil-for-food-programmet at ta ut överpriser för sina produkter". Syftet med irakiernas krav var att kringgå då gällande bestämmelser och skaffa sig betydande inkomster vars användning inte kunde kontrolleras av FN:s sanktionskommitté. Enligt dokument som Ekot tagit del av skickade ambassaden i Amman information om de uppblåsta kontrakten till, bland annat, utrikesministerns och utrikeshandelsministerns kansli.

När FN:s säkerhetsråd genom resolution 986 etablerade olja för mat programmet i april 1995, gjordes detta för att sörja för det irakiska folkets humanitära behov utan att frångå de sanktioner gentemot Irak som infördes genom resolution 661 i samband med Iraks ockupation av Kuwait 1990. Resolution 661 förbjuder all handel med Irak och stadgar att FN:s medlemsstater ska hindra sina medborgare från att ställa ekonomiska resurser till den irakiska regimens förfogande.

Enligt FN-stadgan, som är ett bindande internationellt avtal godkänt av riksdagen, är medlemsstaterna skyldiga att följa säkerhetsrådets resolutioner.

Regeringen har, enligt regeringsformens 10 kap 6 C, en skyldighet att fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket.

Enligt regeringsformens 11 kap 13 § kan regeringen, om synnerliga skäl föreligger, förordna att vidare åtgärd för att utreda eller lagföra brottslig gärning inte ska äga rum.

Konstitutionsutskottet bör granska statsrådets Leif Pagrotskys och statsminister Göran Perssons tjänsteutövning i samband med den ovan nämnda informationen från ambassaden i Amman. Konstitutionsutskottet bör även granska regeringens handläggning av frågor rörande olja för mat programmet. Utskottet bör särskilt belysa följande frågor:

1. Innebär regeringsformens uttryckliga stadganden om möjlighet för regeringen att besluta om åtalseftergift att regeringen, i fall där sådant beslut inte tas, har en skyldighet att anmäla misstanke om brott till åklagare?

2. Om det föreligger en skyldighet för regeringen att anmäla misstänkta brott, var den information som regeringen fick från ambassaden i Amman av ett sådant slag att regeringen borde ha gjort en polisanmälan eller beslutat att det förelåg så pass synnerliga skäl att vidare åtgärd för att utreda eller lagföra brottslig gärning inte borde äga rum?

3. Handlade regeringen i enlighet med Sveriges internationella åtaganden, särskilt bestämmelserna i FN-stadgans artikel 25 och säkerhetsrådets resolutioner 661 och 986, när den fick kännedom om de uppblåsta kontrakten under olja för mat programmet?

4. Har regeringen informerat Utrikesnämnden på det sätt den borde i samband med informationen från ambassaden i Amman samt regeringens åtgärder i samband med informationen?