Begäran om granskning av regeringens arbete med avregleringar

KU-anmälan 2013/14:19 (1238-2013/14) av Fredrik Olovsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

FREDRIK OLOVSSON
Riksdagsledamot (S)
2014-01-31
Dnr 1238-2013/14

 

Begäran om granskning av regeringens arbete med avregleringar

 

Riksrevisionen har publicerat ett antal rapporter under de senaste åren som pekat på att flera avregleringar av exempelvis järnvägen, elmarknaden och apoteken medfört stora oväntade samhällskostnader. I en artikel i Dagens Nyheter den 4 januari 2014 uttalade chefen för Riksrevisionen Claes Norgren att det handlar om oväntade samhällskostnader på flera miljarder kronor. I samma artikel nämns också att bara avregleringen av järnvägstrafiken har lett till ökade kostnader på fem miljarder kronor när tåg fraktats tomma fram och tillbaka.

Framför allt är det regeringens tillsyn som brustit enligt rapporterna. En återkommande kritik som Riksrevisionen fört fram är att det har saknats nödvändiga riskanalyser i beslutsunderlagen. Kostnaderna för tillsynen har också konsekvent underskattats. Dessutom har erfarenheter från tidigare avregleringar inte utnyttjats.

I 1 kap. 3 § budgetlagen framgår följande: ”I statens verksamhet ska hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas”.

Mot bakgrund av den omfattande kritik som framkommer i rapporterna från Riksrevisionen avseende regeringens avregleringar vill jag att konstitutionsutskottet granskar om de systematiska brister i arbetet med att utreda och genomföra avregleringarna kan hänföras till brister i regeringens styrning av berörda myndigheter och andra organ under genomförandet.

 

Fredrik Olovsson