Begäran om granskning av regeringens hantering av beslut som berör Försäkringskassans servicekontor

KU-anmälan 2013/14:18 (1237-2013/14) av Eva-Lena Janssson (S)

Eva-Lena Janssson (S)

EVA-LENA JANSSON
Riksdagsledamot (S)
2014-01-31
Dnr 1237-2013/14

 

 

Begäran om granskning av regeringens hantering av beslut som berör Försäkringskassans servicekontor

Riksdagen fattade den 14 april 2011 beslut om att bifalla Socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU10, rskr. 2010/11:223 om ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag som dels tillgodoser medborgarnas behov av att Försäkringskassan är tillgänglig lokalt med möjligheter till personliga möten, dels bidrar till en ökad samverkan mellan statliga myndigheter..

Försäkringskassan förklarade i ett uttalande att man välkomnade riksdagens och regeringens beslut utifrån att man inte önskat stänga ner flera servicekontor, men att man på grund av sparkrav inte klarade att finansiera verksamheten.

I budgetpropositionen för 2013 följdes beslutet upp där regeringen, för att ge Försäkringskassan förutsättningar för lokal närvaro, avsåg attt  öka anslaget till Försäkringskassan med 200 miljoner kronor fr.o.m. 2014. Sammantaget fick Försäkringskassan dock minskade resurser. Samtidigt minskade även antalet servicekontor. Att anslagsnivån 2013 blev lägre än för 2012 förklarades med att Försäkringskassan för 2011 och 2012 fått tillfälliga medel för att underlätta anpassningen till en långsiktigt lägre anslagsnivå.

I budgetpropositionen för 2014 följer regeringen inte upp beslutet för 2013 och nämner ingenting om ökade anslag för att ge Försäkringskassan förutsättnignar för att klara den lokala närvaron genom servicekontoren.

År 2011 fanns det 112 servicekontor och dessa utökades till 115 kontor under 2012. Under 2013 stängdes 13 kontor och ett öppnades. Enligt uppgifter från Försäkringskassan finns det 103 servicekontor kvar den 1 januari 2014. Elva lokala serviceplatser har stängts från och med årsskiftet.

Trots det tydliga syftet med det eniga riksdagsbeslutet om att säkerställa fortsatta möjligheter för medborgarna till personliga möten och Försäkringskassans lokala närvaro har alltså antalet servicekontor fortsatt att minska. En utveckling som helt och hållet har skett i strid mot riksdagsbeslutet.

Mot den bakgrunden vill jag att konstitutionsutskottet granskar hur regeringen i sin styrning av Försäkringskassan har säkerställt att riksdagens beslut i frågan om Försäkringskassans servicekontor har genomförts.

 

Eva-Lena Jansson