Bostadsministerns uttalande gällande Lidingö kommuns tillämpning av lag

KU-anmälan 2017/18:39 (1457-2017/18) av ROGER HEDLUND och MIKAEL ESKILANDERSSON (båda SD)

ROGER HEDLUND och MIKAEL ESKILANDERSSON (båda SD)

ROGER HEDLUND och MIKAEL ESKILANDERSSON
Riksdagsledamot (SD)
2018-03-14
Dnr 1457-2017/18

Hemställan om att KU skall granska bostadsministerns uttalande gällande Lidingö kommuns tillämpning av lag

I en artikel publicerad på SVT den 9 mars 2018 med rubriken "Uppsagda hyresgäster fick besök av bostadsministern" framgår att statsrådet haft synpunkter på Lidingö kommuns tillämpning av lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, den s.k. bosättningslagen.

I artikel framkommer:

"Den så kallade bosättningslagen som trädde i kraft i mars 2016 bestämde att kommuner ska bli ansvariga för att ge nyanlända någonstans att bo. Nu två år senare står det klart att kommuner har valt att tolka lagen olika när det kommer till hur länge det här ansvaret ska gälla. I Lidingö har man tolkat det som att det bara gäller under de två etableringsåren som de nyanlända får ekonomiskt stöd av Migrationsverket."

I artikeln på SVT uttalar sig Statsrådet enligt följande:

"Gör man på det här sättet motverkar man integrationen. Det finns ingen etableringstid som heter två år, utan det tar den tid det tar att etablera sig i samhället och vi ska hjälpa dem med det"

I Sverige råder ett förbud mot ministerstyre. Detta framgår av regeringsformens enligt följande

Förvaltningens självständighet (12:2)2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Lag (2010:1408).

Den kontext i vilket uttalandet sker - nämligen statsrådsbesöket av uppsagda hyresgäster - talar för att det föreligger en uppenbar risk att uttalandet kan tolkas som att statsrådet har synpunkter på förvaltningens tillämpning av lag. I detta fall kan det även röra sig om myndighetsutövning mot enskild.

Undertecknad hemställer därför att KU prövar hur statsrådets uttalande och agerande förhåller sig till de regler som stipuleras i Regeringsformen rörande förbud mot ministerstyre, samt de uttalanden utskottet tidigare yttrat.

Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson