EU- och handelsministerns agerande på ministerrådet för allmänna frågor

KU-anmälan 2017/18:28 (1039-2017/18) av KARIN ENSTRÖM (M)

KARIN ENSTRÖM (M)

KARIN ENSTRÖM
Riksdagsledamot (M)
2018-01-24
Dnr 1039-2017/18

Granskning av EU- och handelsminister Ann Lindes agerande på ministerrådet för allmänna frågor (GAC) den 16 maj 2017

Inför allmänna rådets möte den 16 maj 2017 samrådde statsrådet Ann Linde med EU-nämnden den 12 maj 2017. På EU-nämndens möte upplyste Ann Linde EU-nämnden om att två övriga frågor hastigt kommit upp på ministerrådets dagordning. Den ena fråga rörde dialogen med Polen inom ramen för rättstatsramverket.

Statsrådet Ann Linde var tydlig med att ministerrådet endast skulle informeras av kommissionen rörande Polen och att frågan inte krävde något samråd med EU-nämnden. Därmed inhämtades inte något mandat från EU-nämnden för eventuella svenska ståndpunkter på ministerrådet.

Anf 149 (sid 46) i stenografiska uppteckningar 2016/17:36:

"De är inte diskussionspunkter på dagordningen och är alltså formellt inte föremål för samråd med nämnden."

Enligt 7 kap. 14§ riksdagsordningen ska regeringen underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska överlägga med EU-nämnden i andra frågor om arbetet i Europeiska unionen när nämnden av särskilda skäl begär sådan överläggning. Regeringen ska slutligen rådgöra med nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet.

Den 27 maj 2017 intervjuades Ann Linde i Sveriges radio P1 (Lördagsintervjun). Ann Linde fick där frågor om hur Sverige och EU agerade gentemot Polen. Ann Linde framhöll att Sverige deltog aktivt i de diskussioner som hölls på ministerrådet den 16 maj och att Sverige var tydlig med vilket agerande Sverige önskade från EU:s sida. Ann Linde: " Jag har varit väldigt drivande i den här frågan och på senaste mötet var det jag som inledde diskussionen."

Det framgår enligt statsrådets egen beskrivning av rådsmötet att det var en diskussion på rådet där ett flertal länder yttrade sig. Det var alltså inte enbart en informationspunkt utan en diskussionspunkt.

I en fråga som denna där det med största sannolikhet råder bred samsyn i Sveriges riksdag är det både olyckligt och märkligt att regeringen och statsrådet valde att inte förankra en svensk position i riksdagens EU-nämnd. En formell svensk ståndpunkt som har brett stöd i Sveriges riksdags förstärker Sveriges röst i kretsen av övriga EU-ministrar.

Detta är inte första gången som regeringens företrädare väljer att inte inhämta en formell svensk ståndpunkt utan istället felaktigt bedyrar att frågan endast är uppe för information och att inget mandat behövs. Våren 2002 riktade konstitutionsutskottet kritik mot dåvarande statsministern och utrikesministern. Utskottet framhöll då: "Man måste kunna förutsätta, både från riksdagens och från mottagarkretsens sida, att de uppfattningar som den svenska regeringens företrädare för fram i diskussioner med de övriga medlemsstaternas företrädare inte bara är personliga uppfattningar utan faktiskt uttrycker de ståndpunkter som Sverige som medlemsstat intar" (2002/03:KU30).

Med anledning av vad som ovan anförts bör konstitutionsutskottet granska ifall statsrådet Ann Linde har agerat i strid med gällande regler om samråd.

Karin Enström