Finansminister Anders Borgs svarstider på interpellationer ställda i riksdagen

KU-anmälan 2013/14:22 (1805-2013/14) av Lars Johansson (S)

Lars Johansson (S)

LARS JOHANSSON
Riksdagsledamot (S)
2014-04-04
Dnr 1805-2013/14

 

Begäran om granskning av finansminister Anders Borgs svarstider interpellationer ställda i riksdagen

 

Jag har riksdagens hemsida kunnat hitta uppgifter om att det under riksdagsåret 2013/14 har lämnats in drygt 50 interpellationer som berör finansminister Anders Borg. Av dessa är åtta stycken ställda till Borg men har överlämnats till annat statsråd. Borg har i sin tur mottagit fyra interpellationer som varit ställda till annat statsråd. En interpellation har ställts till Borg men återtagits av interpellanten.

 

Jag har efter en genomgång av riksdagens hemsida funnit 38 interpellationer som till dags dato har ställts till finansminister Anders Borg som antingen har eller kommer att bevaras av honom själv. riksdagens hemsida finns dessa 38 interpellationer åtminstone 36 anteckningar om fördröjt svar. Två interpellationer har alltså besvarats i tid. De är följande:

 

-         Carina Adolfsson Elgestam (S) lämnade in en interpellation 2013-11-05 som besvarades 2013-11-26 och

-         Monica Green (S) lämnade in en interpellation 2013-11-12 som besvarades 2013-11-26.

 

I de fall där det finns en anteckning om fördröjt svar överstiger svarstiderna för interpellationerna i ett påfallande stor antal fall två månader.

 

Bland de interpellationer som har besvarats eller kommer att besvaras överstiger 13 interpellationer två månaders svarstid. I fyra fall inkluderar tiden även juluppehållet. Men även med hänsyn taget till detta överstiger ändå svarstiden för dessa fyra gott och väl en månads svarstid:

 

-         Pia Nilsson (S) lämnade in en interpellation 2013-12-04 som besvarades 2014-03-14. (inklusive juluppehåll)

-         Jacob Johnsson (V) lämnade in en interpellation 2014-01-20 som besvarades 2014-03-25.

-         Ulla Andersson (V) lämnade in en interpellation 2013-12-04 som besvarades 2014-02-04. (inklusive juluppehåll)

-         Leif Jakobsson (S) lämnade in en interpellation 2013-12-02 som besvarades 2014-02-09. (inklusive juluppehåll)

-         Peter Persson (S) lämnade in en interpellation 2013-11-25 som besvarades 2014-02-04. (inklusive juluppehåll)

-         Peter Persson (S) lämnade in en interpellation 2014-01-22 som besvarades 2014-03-25.

-         Monica Green (S) lämnade in en interpellation 2014-01-30 som planeras att besvaras 2014-04-25.

-         Eva-Lena Jansson (S) lämnade in en interpellation 2014-01-31 som planeras att besvaras 2014-04-25.

-         Monica Green (S) lämnade in en interpellation 2014-02-24 som planeras att besvaras 2014-04-25.

-         Hannah Bergstedt (S) lämnade in en interpellation 2014-03-07 som planeras att besvaras 2014-05-19

-         Peter Persson (S) lämnade in en interpellation 2014-03-12 som planeras att besvaras 2014-05-19

-         Peter Persson (S) lämnade in en interpellation 2014-03-12 som planeras att besvaras 2014-05-19

-         Peter Persson (S) lämnade in en interpellation 2014-03-13 som planeras att

besvaras 2014-05-19

 

Därutöver finns ytterligare fem interpellationer som besvarats med svarstider nästan två månader:

 

-         Peter Persson (S) lämnade in en interpellation 2013-09-14 som besvarades 2013-

11-12,

-         Mats Pertoft (MP) lämnade in en interpellation 2014-01-15 som besvarades

2014-03-14,

-         Pia Nilsson (S) lämnade in en interpellation 2014-01-31 som besvarades 2014-

03-28,

-         Patrick Björck (S) lämnade in en interpellation 2014-01-30 som besvarades

2014-03-28,

-         Leif Jakobsson (S) lämnade in en interpellation 2014-01-29 som besvarades

2014-03-28.

 

Därutöver har jag hemsidan kunnat hitta ytterligare 13 interpellationer där svarstiderna med råge överstiger en månad:

 

-         Monica Green (S) lämnade in en interpellation 2014-09-18 som besvarades 2013-11-08,

-         Hannah Bergstedt (S) lämnade in en interpellation 2013-09-19 som besvarades 2013-11-08,

-         Jens Holm (MP) lämnade in en interpellation 2013-09-23 som besvarades 2013-11-08,

-         Peter Persson (S) lämnade in en interpellation 2013-10-09 som besvarades 2013-11-12,

-         Leif Jakobsson (S) lämnade in en interpellation 2013-10-09 som besvarades 2013-11-12,

-         Peter Persson (S) lämnade in en interpellation 2013-10-09 som besvarades 2013-11-13,

-         Peter Persson (S) lämnade in en interpellation 2013-10-11 som besvarades 2013-11-12,

-         Hans Olsson (S) lämnade in en interpellation 2014-01-22 som besvarades 2014-03-14,

-         Bo Bernhardsson (S) lämnade in en interpellation 2014-02-14  som besvarades 2014-03-28,

-         Peter Persson (S) lämnade in en interpellation 2014-02-19  som besvarades 2014-03-25,

-         Hannah Bergstedt (S) lämnade in en interpellation 2014-03-06  som planeras att besvaras 2014-04-25.

-         Fredrik Olovsson (S) lämnade in en interpellation 2014-03-17 som planeras att besvaras 2014-04-28,

-         Leif Jakobsson (S) lämnade in en interpellation 2014-03-21  som planeras att besvaras 2014-04-28.

 

Ytterligare fem interpellationer överstiger två veckor men där svarstiderna understiger en månad:

 

-         Eva-Lena Jansson (S) lämnade in en interpellation 2014-10-14  som besvarades 2013-11-08,

-         Jasenko Omanovic (S) lämnade in en interpellation 2014-11-07 som besvarades 2013-11-26,

-         Roza Güclü Hedin (S) lämnade in en interpellation 2014-11-27 som besvarades 2013-11-20,

-         Anna Wallén (S) lämnade in en interpellation 2014-11-27 som bevarades 2013-12-20,

-         Leif Jakobsson (S) lämnade in en interpellation 2014-11-28 som besvarades 2013-12-20.

 

Riksdagsordningen

Enligt 6 kap. 1 § i riksdagsordningen ska en interpellation besvaras av ett statsråd inom två veckor från det att den överlämnats till statsrådet. Om kammaren under tvåveckorsperioden gör ett uppehåll i sitt arbete, förlängs tiden med vad som motsvarar uppehållet. Om ett svar inte lämnas inom den tid som har angetts i andra stycket, ska statsrådet meddela riksdagen varför svaret uteblir eller anstår. Meddelandet får inte följas av överläggning. En interpellation faller om den inte har besvarats vid det riksmöte den väcktes. Lag (2009:176)

 

Begäran

Av de 38 uppräknade interpellationssvaren har närmare 90 procent en svarstid som överstiger den tidsgräns som anges i riksdagsordningen. Cirka hälften av svaren har eller kommer att ges inom en svarstid som kraftigt överstiger de två veckor som anges. Mot bakgrund av vad som anges i riksdagsordningen vill jag därför att konstitutionsutskottet granskar om finansminister Anders Borgs med sina väldigt långa svarstider för interpellationssvar kan anses ha fullgjort sin skyldighet som statsråd jämtemot riksdagen.

 

Lars Johansson