Förfarandet för nominering till högskolestyrelsen

KU-anmälan 2012/13:27 (1639-2012/13) av Peter Hultqvist (S)

Peter Hultqvist (S)

Stockholm den 2 april 2013.

 

 

Anmälan till konstitutionsutskottet.

 

I samband med att nya styrelser för de regionala högskolorna ska utses har kommunalrådet i Falun Johny Gahnshag och riksdagsledamoten Anders Ahlgren inte ansetts som möjliga till omnominering i Högskolan Dalarnas styrelse. Den förstnämnda anses befinna sig i en

intressekonflikt i egenskap av sitt uppdrag som kommunalråd med anledning av att delar av Högskolan är förlagd till Falun och att Falu kommun har intressen i verksamheten. När det gäller den sistnämnda så har det sin grund i en "policy" att riksdagsledamöter, enligt regeringsföreträdare, inte ska inneha denna typ av uppdrag.

 

Enligt högskoleförordningen (1993:100) så anges följande när det gäller föreslagna ledamöters bakgrund:

 

"Föreslaget ska föregås av ett samråd inom och utom högskolan och avse personer med kompetens och erfarenhet av verksamhet av betydelse för högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag. "

 

I samband med landshövdingenätverkets möte i oktober 2012 så underströk statssekreteraren Peter Honeth följande :

 

Riksdagsledamöter ska inte nomineras till de regionala högskolornas styrelser.

 

I ett brev från Honeth till landshövdingarna, som utgör sammankallande i de nomineringsgrupper som förbereder nominering av ledamöter, så underströks följande:

"Vid diskussionen om det nya nomineringsförfarandet under landshövdingenätverkets möte i oktober framkom att det är viktigt att särskilt beakta vissa frågor när styrelsens sammansättning övervägs. Dit hörde frågan om huruvida intressekonflikter kan uppstå om styrelseledamöter samtidigt företräder verksamheter som är starkt

sammankopplade med det aktuella lärosätets verksamhet".

Båda dessa punkter finns inte reglerade i något riksdagsbeslut eller lagrum. Däremot har det vid landshövdingenätverkets möte framförts i form av en tydlig styrning från statssekretaren Peter Honeths sida. Därmed är detta också att uppfatta som en tydlig vilja från ministerns sida, utbildningsminister Jan Björklund.

 

Förordningstexten ger inte utrymme för de vittgående inskränkningar i nomineringsförfarandet som här vidtagits. I stället borde regeringen i ett kollektivt beslut beslutat om en ny författningstext. Det som nu skett strider mot regeringsformens bestämmelser om att regeringsbeslut ska vara kollektiva och är därmed att betrakta som ett klart exempel av ministerstyre.

 

Peter Hultqvist (S)