Försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina

KU-anmälan 2013/14:25 (2765-2013/14) av Peter Rådberg (MP)

Peter Rådberg (MP)

Stockholm 2014-09-03

 

 

Begäran om granskning av försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina

 

Uppgifter har framkommit om att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genom ett avtal med kungliga tekniska högskolan (KTH) inlett ett samarbete med den kinesiska staten genom forskningsinstitutet The Numerical Simulation Center vid Chinese Aeronautical Establishment (CAE) om att använda försvarsprogramvaran Edge, som är en programvara motsvarande en digital vindtunnel. Programvaran används för avancerade strömningsberäkningar inom aerodynamik. Det är en funktionalitet sorn enligt Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kan användas i program för massförstörelsevapen.

 

Samarbetet mellan FOI, KTH och CAE inleddes enligt uppgift redan under år 2009. FOI har enligt uppgift också fått beskedet från FOI att samarbetet med Edge varit godkänt. Såvitt är känt fick ISP då inte reda på att samarbetet avsåg Kinesiska staten. Detta ledde till att ISP i juni 2014 i ett nytt beslut finner att det finns en risk att Edge kan användas i massförstörelse­sammanhang.

 

KTH har enligt uppgift ännu inte undertecknat något slutligt avtal med CAE.

 

ISP ska enligt instruktion från regeringen dels ha samråd med Säkerhetspolisen om risker för spridning av känslig teknologi som möjliggör utveckling och tillverkning av massförstörelsevapen. ISP ska också återrapportera resultaten av det arbetet till regeringen, liksom resultatet av tillsyns- och tillståndsverksamheten i stort. FOI ska enligt instruktion från regeringen till regeringen återrapportera uppnådda resultat inom CBRN-­forskning och ska senast den 28 maj 2014 i samverkan med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inkomma med ett gemensamt kostnadsberäknat projektförslag avseende CBRN-forskningen för 2015 indelat i vissa specifika kategorier. Av avtalen mellan FOI-KTH - CAE framgår enligt vår mening att samarbetet avser CBRN-forskning. Detta är

Samarbeten som försvarsdepartementet borde haft kunskap om. Att samarbetet är känsligt för FOI framgår bland annat av FOI:s egna anteckningar av den 21 februari 2011.

 

Genom upplägget har KTH - såvitt är känt -övertagit uppgifter från FOI med tillhörande personal. Samarbetet med den kinesiska staten är ett samarbete KTH bör luft samråd med såväl Säkerhetspolis som ISP om. Det är också ett samarbete KTH ska ha informerat utbildningsdepartementet om i sin årsredovisning eller i sin myndighetsdialog.

 

Det försvarssamarbete som finns mellan Sverige och Kina visar enligt min mening på allvarliga brister i regeringskansliets styrning av sina myndigheter och hur myndigheter under regeringen interagerar i försvarsfrågor. Att ett lärosäte involverats i arbetet försvårar saken.

 

Jag vill att konstitutionsutskottet ska granska om försvars- och utbildningsministrarna agerat eller underlåtit att agera på ett sätt som strider mot regeringsformen och den reglering som i övrigt styr berörd verksamhet.

 

Peter Rådberg

Riksdagsledamot (MP)

Försvarspolitisk talesperson