Granskning av finansmarknadsminister Peter Norman angående fråga om jäv i samband med regeringsbeslut

KU-anmälan 2013/14:7 (2814-2013/14) av Jörgen Hellman (S)

Jörgen Hellman (S)

 JÖRGEN HELLMAN
Riksdagsledamot (S)

Stockholm 2014-09-09

 

Begäran om granskning av finansmarknadsminister Peter Norman angående fråga om jäv i samband med regeringsbeslut

 

Enligt uppgifter i media har finansmarknadsminister Peter Norman skickat sms till en av Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) lobbyister där innehållet i meddelandet kan uppfattas som om personen i fråga är skyldig Peter Norman en gentjänst efter det att regeringen fattat beslut om den ekonomiska vårpropositionen. Den ekonomiska vårpropositionen innehöll bland annat förslag på satsningar inom ramen för ett landsbygdspaket som just LRF hade Jobbat för. Enligt tidningsuppgifter har protokoll från Landsbygdsdepartementet visat att Peter Norman har varit delaktig i regeringens beslut angående det svenska landsbygdsprogrammets utformning.

 

Regeringsformen 6 kap. 9 § andra stycket stadgar följande: Statsråd får icke utöva allmän eller enskild tjänst. Han får ej heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom. Allmänna jävsbestämmelser för statsförvaltningen finns i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223). Även om lagen formellt inte gäller för regeringen, tillämpas den dock i väsentliga delar i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen har utarbetat anvisningar om jäv och bisysslor i tjänsten som statsråd, (Ds 1998:52 s. 77-84). 1 anvisningarna sägs att det i princip bör undvikas att ett statsråd, som är jävigt enligt 11§ förvaltningslagen, föredrar ärendet eller annars deltar i avgörandet. Det rekommenderas att statsråd avstår från att delta i avgörandet även ifrån jävssynpunkt tveksamma fall.

 

Utifrån de uppgifter som har framkommit i medias granskning går det inte att avgöra om det är frågan om jäv i någon form i Peter Normans agerande. Peter Normans egna kommentarer där han själv säger att det var olämpligt av honom att skicka meddelandet till den här personen efter regeringsbeslutet, ger heller inte tillräcklig klarhet för att kunna avföra frågan om det har förekommit jäv i detta fall. Om det är så att Peter Norman har varit delaktig i beredningen av Landsbygdsprogrammet bör det klarläggas om han i detta regeringsbeslut kan anses ha varit jävig.

 

Mot bakgrund av de uppgifter som har framkommit och de frågor som väcks med anledning av dessa vill jag att riksdagens konstitutionsutskott granskar om finansmarknadsminister Peter Norman kan anses ha följt Statsrådsberedningens

anvisningar om jäv för statsråd och därmed ha uppfyllt bestämmelserna i regeringsformen om att inte utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom.

 

 

Jörgen Hellman