Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention

KU-anmälan 2012/13:18 (620-2012/13) av Per Bolund (MP)

Per Bolund (MP)

Konstitutionsutskottet

Stockholm 2012-11-29

Dnr 620-2012/13

 

Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention

 

Sverige undertecknade FN:s klimatkonvention (UNFCCC) 1992. Enligt denna konvention ska de industrialiserade länderna (Apex II) bidra med "nya och additionella resurser" till det internationella klimatarbetet. Dessa resurser ska inte tas ifrån ländernas biståndsbudgetar[1].

 

Riksdagen har fastställt Sveriges biståndsbudget till en procent av BNI, Sveriges bidrag till den internationella klimatfinansieringen ska alltså vara utöver denna procent.

 

Ovan angiven princip fastslogs också i samband med FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn 2009. Enligt det så kallade Köpenhamnsackordet, som Sverige undertecknade, ska de industrialiserade länderna ha ökat sina bidrag till den internationella klimatfinansieringen med 100 miljarder dollar om året år 2020[2].

 

Sveriges ovan angivna internationella åtaganden är beslutade och godkända av regeringen. Det är regeringen som ansvarar för de internationella åtagandenas uppfyllande.

 

Av rapportering i SvD 21/10 2012 framgår att Sveriges bidrag till det internationella klimatarbetet kommer att halveras, från 1,3 miljarder 2012 till endast 500 miljoner 2013[3]. Alla pengarna tas från biståndsbudgeten, trots att Sverige förbundit sig att leverera nya och additionella medel enligt såväl FN:s klimatkonvention som Köpenhamnsackordet.

 

Jag vill mot bakgrund av vad som ovan anförts att konstitutionsutskottet ska granska om statsministern brustit i sin styrning av regeringens arbete och om hans och regeringens agerande överrensstämmer med Sveriges folkrättsliga åtaganden.

 

Per Bolund

Riksdagsledamot [MP)

 [1] http://unfccc.int/resourec/docs`2009/copl 5/eng/ 11a01.pdf

[2] http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

[3] http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bist ndsbrik-splittrar-regeringen_7600112.svd