Granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven åsidosatt regeringsformen

KU-anmälan 2014/15:34 (2206-2014/15) av Mattias Karlsson (SD)

Mattias Karlsson (SD)

MATTIAS KARLSSON
Riksdagsledamot (SD)
2015-03-19
Dnr 2206-2014/15

Anmälan till konstitutionsutskottet angående statsminister Stefan Löfvens åsidosättande av regeringsformen

Decemberöverenskommelsen utgör ett alternativt regelverk, autonomt i förhållande till regeringsformen och i direkt strid med en av dess mest centrala principer. Genom att begränsa den församling varur regeringen tvingas söka sitt stöd från 349 till 279 ledamöter svarar regeringen inte längre inför folkviljan såsom den uttrycks i de allmänna valen.

Decemberöverenskommelsen innebär i praktiken en förändring av den konstitutionella ordningen. Man har genomfört detta utan att något adekvat utredningsarbete ligger till grund för utformningen. Ingen har klart för sig vilka följder förändringarna kommer att medföra. Väljarna har inte tillfrågats vilket måste betraktas som mycket anmärkningsvärt.

Regeringsformen upprätthålls genom att de relevanta aktörerna förhåller sig till dess effekter och verkar inom ramen för dess syften. För att lösa upp höstens parlamentariska situation gav regeringsformen statsministern möjlighet att avgå och öppna för en ny talmansrunda, eller att utlysa nyval. Regeringsformen gav också parlamentet möjlighet att avsätta statsministern genom ett misstroendevotum.

Statsministern valde att inte använda sig av de konstitutionella verktygen. Statsministern valde inte heller att förhandla och kompromissa med oppositionspartierna kring politikens sakinnehåll. Istället skapade man genom en överenskommelse en informell struktur som åsidosätter regeringsformens idé om att regeringens politik ska accepteras av en majoritet i parlamentet. Överenskommelsen underminerar regeringsformen såsom den är tänkt att verka och konsekvenserna av detta kan på sikt bli att den parlamentariska demokratin försvagas.

Mot bakgrund av det ovanstående bör konstitutionsutskottet granska om statsminister Stefan Löfvens agerande är förenligt med den demokratiska parlamentarism som 1974 års regeringsform konstituerar.

Mattias Karlsson