Granskning av regeringens agerande angående den tidigare försvarsministern i Irak

KU-anmälan 2019/20:29 (1166-2019/20) av Arin Karapet (M)

Arin Karapet (M)

Arin Karapet
Riksdagsledamot (M)
2020-01-30
Dnr 1166-2019/20

Granskning av regeringens agerande angående den tidigare försvarsministern i Irak

Den 28 november 2019 publicerade Aftonbladet en artikel angående att svensk polis informerat Utrikesdepartementet, UD, om att Iraks försvarsminister Najah al-Shammary utreddes för ett flertal brott i Sverige men att den informationen inte nått försvarsminister Peter Hultqvist, (S). (Aftonbladet, UD kände till irakiske minister – sa inget till Peter Hultqvist (S), 28 november 2019)

Rapporteringen gjorde gällande att Iraks dåvarande försvarsminister utreddes för bland annat grovt bedrägeri. Han ska bland annat ha varit sjukskriven i Sverige och tagit emot pengar från svenska Försäkringskassan samtidigt som han varit ansvarig för Iraks armé. Detta väcker en rad frågor.

Ett stort ansvar åligger naturligtvis Försäkringskassan men när det handlar om ett annat lands försvarsminister får frågan anses ha en högre dignitet än om det handlade om brott begångna av en vanlig medborgare. Varför har inte den uppkomna situationen förhindrats? Vilken information har regeringen haft avseende utbetalningarna och den irakiska försvarsministerns dubbla medborgarskap? När fick regeringen den informationen och vilka åtgärder vidtogs då?

Att Najah al-Shammary dessutom utreddes för krigsbrott i Sverige samtidigt som han hade ansvaret för den irakiska armén i ett läge när svenska Försvarsmakten hade personal i Irak är oerhört allvarligt. Om detta har det tidigare lämnats in en anmälan till konstitutionsutskottet, KU, varför det i denna anmälan blir överflödigt att ta upp den delen.

Våren 2018 uttalade KU att det i regeringens styrande funktion ingår en skyldighet att leda den statliga förvaltningens verksamhet. Detta förutsätter att regeringen följer myndigheternas verksamhet och vid behov ser till att vidta de åtgärder som är nödvändiga från ett styrningsperspektiv. (2017/18:KU20 s. 364) Regeringen kan således inte sitta på händerna och invänta att information ska serveras utan behöver istället aktivt säkerställa att man håller sig informerad.

Mot bakgrund av det ovanstående hemställer jag att KU granskar regeringens hantering av ärendet med den före detta försvarsministern i Irak.

Arin Karapet

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.