Granskning av regeringens hantering av att återuppta utredning om Arbetsförmedlingen

KU-anmälan 2014/15:37 (2442-2014/15) av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

FREDRIK CHRISTENSSON
Riksdagsledamot (C)
2015-04-16
Dnr 2442-2014/15

Begäran om granskning av regeringens hantering av att återuppta utredning om Arbetsförmedlingen

Bakgrund

Alliansregeringen beslutade den 6 februari 2014 (dnr A2014/575/A) att tillsätta en utredning som skulle göra en översyn av Arbetsförmedlingen. I kommittédirektivet (2014:15) sammanfattas uppdraget enligt följande.

En särskild utredare ska göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Utredaren ska utifrån de senaste årens reformer och förändringar på arbetsmarknaden analysera myndighetens förutsättningar att framgångsrikt genomföra sitt uppdrag att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 15 januari 2015 att avsluta översynen av Arbetsförmedlingen.

Händelse

På allianspartiernas initiativ väcktes ett utskottsinitiativ för att återuppta utredningen med stöd av initiativrätten i 9 kap. 16 § riksdagsordningen.

Riksdagen fattade den 12 februari 2015 beslut om att tillkännage för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april 2015 och att det ska ske utifrån tidigare beslutade direktiv (Rskr 2014/15:100).

Regeringen återkom den 15 april 2015 i regeringens skrivelse 201/15:42 "Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m." med svar på tillkännagivande.

I skrivelsen anger regeringen att de vidtar eller planerar att vidta åtgärder som ligger i linje med direktiven och anser därför att det inte finns skäl att återuppta utredning.

Riksdagens beslut är väldigt tydligt att regeringen ska återuppta utredningen om Arbetsförmedlingen senast den 15 april. Regeringens ställningstagande i skrivelsen går mot det av riksdagen fattade beslutet.

Frågeställning

Med det ovan anförda vill jag att konstitutionsutskottet granskar huruvida det är förenligt med regeringsformens bestämmelser eller övrig tillämplig lagstiftning och praxis att regeringen inte följer det av riksdagen fattade beslutet om att återuppta utredningen av Arbetsförmedlingen.

Fredrik Christensson