Granskning av statsministerns uttalanden om ansvaret för testning av prioriteringsgrupp fyra

KU-anmälan 2019/20:34 (2027-2019/20) av EDWARD RIEDL (M)

EDWARD RIEDL (M)

EDWARD RIEDL
Riksdagsledamot (M)
2020-06-05
Dnr 2027-2019/20

Statsministerns uttalanden om ansvaret för testning av prioriteringsgrupp fyra

Statsminister Stefan Löfven (S) har i uttalanden till media misslett åhörarna till en felaktig uppfattning avseende testning för covid-19.

Den 28 maj 2020 intervjuades statsminister Stefan Löfven (S) i Sveriges radio. (www.sverigesradio.se ”Stefan Löfven: ”Frustrerad över att fler inte testats””, 28/5 2019) I intervjun uttalade statsministern bland annat följande:

”Där känner jag en frustration. Att vi borde ha fler som testas vid det här laget.” … ”Vi har precis gjort klart med regionerna. Regionerna säger nu att de tänker testa alla kategorier. Alla de fyra kategorierna som Folkhälsomyndigheten har tagit upp” … ”Det verkar som att det beror på någon otydlighet mellan staten och regionerna”.

Statsministern påstår alltså att regionerna uttryckt att de skulle testa alla fyra prioriteringsgrupperna. Det är ett felaktigt uttalande och den korrekta informationen var eller borde ha varit känd för statsministern vid tidpunkten för uttalandet.

SKR reagerade omedelbart på statsministerns uttalande och gick samma dag, den 28 maj 2020, ut med ett förtydligande om att regionernas ansvar för testning endast avser prioriteringsgrupp ett till tre. När det gäller prioriteringsgrupp fyra uttalade SKR att man inte hade fått frågan. (www.skr.se, Regionernas ansvar för testning gäller priogrupp 1-3, 28/5 2020)

Den 26 maj 2020, alltså två dagar innan statsministerns uttalande, beslutade landets 21 regioner att ta ansvar för provtagning för prioriteringsgrupperna ett till tre men inte fyra. Detta beslut kommunicerades på Sveriges kommuner och regioners, SKR, hemsida den 27 maj 2020 alltså dagen innan statsministerns uttalande. (www.skr.se, ”Regionerna beslutar om ansvar för provtagning”, 27/5 2020)

Den 4 juni 2020 kommunicerades SKR på sin hemsida att regeringen och SKR landat i en gemensam ambition om ökad testning. (www.skr.se, ”SKR och regeringen avser komma överens om ökad testning”, 4/6 2020) Detta får ses som ett vidgat uppdrag avseende prioriteringsgrupp fyra. Här blir det återigen tydligt att regionerna aldrig haft ansvar för prioriteringsgrupp fyra.

Konstitutionsutskottet, KU, har i ett flertal ärenden behövt framhålla vikten av att statsråds uttalanden ska vara korrekta. Våren 2018 granskade utskottet justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda (bet. 2017/18:KU20 s. 300 f.). Uttalandet gjordes genom ett uttalande på Twitter. KU konstaterade att statsråd, i likhet med andra medborgare, har rätt att göra uttalanden i olika sammanhang, men att statsråd kan behöva ta särskild hänsyn (s. 306). En självklar utgångspunkt i dessa sammanhang är att uttalandena ska vara korrekta. Utskottet konstaterade att uttalandet hade gett en missvisande bild och framhöll att justitie- och migrationsministern ansvarar för sina uttalanden och därmed även för att de uppgifter som han lämnar är korrekta.

Mot bakgrund av det ovanstående, i synnerhet SKR:s omedelbara reaktion på statsministerns uttalanden, hemställer jag att KU granskar statsministerns uttalanden om testning av covid-19 och dess förenlighet med gällande rätt.

Edward Riedl

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.