Granskning av statsrådet Ylva Johanssons beredning av tillkännagivande om utredning av Arbetsförmedlingen

KU-anmälan 2014/15:36 (2441-2014/15) av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

ROGER HADDAD
Riksdagsledamot (FP)
2015-04-16
Dnr 2441-2014/15

Begäran om granskning av statsrådet Ylva Johanssons beredning av tillkännagivande om utredning av Arbetsförmedlingen

Riksdagen tillkännagav den 12 februari 2015, med bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU6, att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas. Bakgrunden var att regeringen i januari 2015 beslutat att den utredning som tillsattes 2014 skulle avslutas i förtid. Riksdagen tillkännagav att utredningen bör slutföras utifrån tidigare beslutade direktiv, och uppmanade därför regeringen att återuppta utredningen senast den 15 april 2015.

I skrivelse 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m., som inlämnades till riksdagen den 15 april 2015, meddelar regeringen att den inte avser att följa riksdagens tillkännagivande.

Som motivering hänvisar regeringen till innehållet i regleringsbrevet för 2015, som regeringen beslutade om den 22 december 2014, en promemoria från 2014 om förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket, en delegation som tillsattes den 18 december 2014 för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå samt ett uppdrag som gavs den 19 mars till Statskontoret om att analysera och lämna förslag som avser utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning.

Av de beslutade åtgärder som regeringen hänvisar till är alla utom en beslutade före den 12 februari 2015. Eftersom riksdagen detta datum beslutade om ett tillkännagivande får det anses uppenbart att dessa enligt riksdagens mening inte uppväger en förtida nedläggning av utredningen om översyn av Arbetsförmedlingen. Det är också uppenbart att uppdraget till Statskontoret avser ett helt annat och väsentligt snävare ämne än den breda översyn av Arbetsförmedlingen som den tidigare utredningen hade till uppgift att genomföra.

Vad gäller framtida åtgärder hänvisar regeringen enbart till att kommittédirektiv till en översyn av myndighetsorganisationen vid mottagande av nyanlända håller på att beredas inom Regeringskansliet, samt att den ovan nämnda delegationen ska lämna förslag till regeringen om eventuella behov av åtgärder för att förbättra samverkan mellan regeringen och kommunerna. Även dessa åtgärder tar sikte på specifika delar av Arbetsförmedlingens verksamhet, att jämföra med den helhetsöversyn som låg i den tidigare utredningens uppdrag.

Regeringen anför i den ovannämnda skrivelsen (s. 12): "Sammantaget innebär detta att flera åtgärder har vidtagits eller planeras att vidtas som ligger i linje med direktiven för den nu nedlagda utredningen. Regeringen anser därför inte att det finns skäl att återuppta en utredning utifrån tidigare beslutade direktiv." Vad regeringen inte nämner i detta sammanhang är att direktiven till den tidigare utredningen var väsentligt bredare och mer övergripande.

Konstitutionsutskottet har vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan om regeringens skyldighet att efterkomma riksdagens tillkännagivanden. Våren 2003 uttalade utskottet (bet. 2002/03:KU30 s. 28) följande:

Som konstitutionsutskottet tidigare anfört förutsätter utskottet att regeringen hörsammar riksdagens tillkännagivanden och att regeringen redovisar för riksdagen sina bedömningar om de begärda åtgärderna inte vidtas. Om regeringen inte avser att vidta en begärd åtgärd i enlighet med riksdagsbeslutet måste detta enligt utskottets mening redovisas för riksdagen inom tidsramen, om en sådan uppställts av riksdagen. Även skälen för att riksdagsbeslutet inte följs bör tas upp i sammanhanget.

I detta fall använder regeringen huvudsakligen omständigheter som var kända redan före den 12 februari 2015 för att motivera att regeringen inte avser att följa det tillkännagivande som beslutades detta datum. Dessa omständigheter var givetvis kända även för riksdagen då den gjorde sitt tillkännagivande. Det är därför förvånande att regeringen ändå åberopar dessa omständigheter i efterhand för att motivera sin vägran att efterkomma tillkännagivandet. Det ligger också i sakens natur att dessa åtgärder inte har vidtagits med anledning av tillkännagivandet.

Jag hemställer därför hos konstitutionsutskottet om att en granskning genomförs av statsrådet Ylva Johanssons hantering av tillkännagivandet om Arbetsförmedlingen.

Roger Haddad