Granskning av utrikesministerns ansvar för information från Utrikesdepartementet

KU-anmälan 2015/16:60 (2714-2015/16) av Josef Fransson (SD)

Josef Fransson (SD)

JOSEF FRANSSON
Riksdagsledamot (SD)
2016-06-22
Dnr 2714-2015/16

Hemställan om granskning av statsrådet Margot Wallström

Tisdagen den 21 juni 2016 behandlade kammaren Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16. Betänkandet behandlade bland annat en av de viktigaste frågorna i vår tid, nämligen att kraftigt begränsa asylinvandringen. En majoritet av kammaren biföll regeringens förslag. Frågan har rönt stor uppmärksamhet medialt och hos allmänheten. Tidningen Resumé har rapporterat att frågan har debatterats på microbloggen Twitter där den Kristdemokratiska partiledaren Ebba Busch Thor i en tweet skrev följande:

”Tung dag. Efter riksdagens beslut blir det svårt för föräldrar att återförenas med sina barn. Vi röstade nej.”

Som svar på detta har Utrikesdepartementet, UD, svarat med följande tweet.

”Ni röstade INTE nej. Och det kommer vi komma ihåg.”

Utrikesdepartementet har sedan på sitt Twitterkonto publicerat följande uttalande:

”En tweet gick idag ut felaktigt från Utrikesdepartementets officiella Twitterkonto.

Tweeten skickades av en medarbetare som trodde sig vara inloggad på sitt privata konto. Tweeten togs bort så fort misstaget upptäcktes.

UD står inte bakom innehållet i den tweet som gick ut.

Medarbetaren är mycket ångerfull och beklagar det inträffade.

Johan Tegel

T.f. gruppchef UD:s presstjänst”

Intressant nog finns i skrivande stund ingenting om händelsen på UD:s egen hemsida, annat än att det i en ruta längre ner finns ett flöde från departementets twitterkonto där saken kommenteras.

Ytterst ansvarig för informationsflödet från UD torde utrikesminister Margot Wallström vara. Det är med andra ord inte orimligt att de som tar del av UD:s information med fog kan anta att utrikesministern står bakom samtliga meddelanden därifrån. Detta torde gälla all information som UD delger allmänheten, inklusive tweets. Tweeten är i alla avseenden mycket olämplig och helt osaklig i förhållande till UD:s uppdrag och ställning. Detta kan i synnerhet sägas då regeringens plattformar inte är avsedda för partipolitik. Åtminstone under den tid som tweeten fanns tillgänglig på internet för alla att se ter det sig uppenbart att ansvarig departementschef, statsrådet Wallström, bröt mot saklighetskravet i Regeringsformens 1 kap. 9 §.

Jag hemställer därför att saken underställs Konstitutionsutskottets granskning.

Josef Fransson