Hemställan om granskning av utrikesminister Ann Linde med anledning av hennes framträdande i den tyska kanalen Deutsche Welle

KU-anmälan 2019/20:39 (2126-2019/20) av MARKUS WIECHEL (SD)

MARKUS WIECHEL (SD)

MARKUS WIECHEL
Riksdagsledamot (SD)
2020-06-23
Dnr 2126-2019/20

Hemställan om granskning av utrikesminister Ann Linde med anledning av hennes framträdande i den tyska kanalen Deutsche Welle

Konstitutionsutskottet, KU, har i flera betänkanden behandlat frågan om statsråds uttalanden. I betänkande 2017/18:KU20, sid 306 anför KU bland annat att statsråd, i likhet med alla andra medborgare, har rätt att göra uttalanden i olika sammanhang. Statsråd kan emellertid behöva ta särskild hänsyn och en självklar utgångspunkt i dessa sammanhang är att uttalandena skall vara korrekta. KU anför även att detta naturligtvis inte utesluter att statsråd i debatter och andra politiska sammanhang kan utrycka sig tillspetsat och polemiskt.

Sällan har väl ett statsråd utryckt sig mer tillspetsat och polemiskt än vad utrikesministern gjorde i Deutsche Welle.

Citatet nedan är utrikesministerns svar på den tyska journalistens fråga om coronahanteringen på Sveriges äldreboenden och om det inte kändes skamfullt med en så dålig beredskap.

Well, it’s your words, I think that you are actually acting like this is kind of a world cup in who get the disease and not get the disease.

Det får stå för dig, jag tycker att du beter dig som om det här är en tävling om vem som får sjukdomen eller inte. (SVT:s översättning).

På en fråga från journalisten om Sveriges relation till andra EU-länder svarar utrikesministern bland annat att:

Well it sounds like you want to throw us out of EU.

Det låter som om du vill få oss utkastade ur EU.

Svar som dessa kan knappast uppfattas som annat än raljanta och provokativa och frågan är om utrikesministern – vars främsta uppgift torde vara att få nationen Sveriges anseende att öka – snarare verkar i motsatt riktning.

Utrikesminister Ann Linde hävdade därtill att samtliga medborgare i Sverige erbjuds testning för Covid-10 vare sig de uppvisar symptom eller inte. Detta är överhuvudtaget inte med sanningen överensstämmande.

Utöver detta antyder utrikesministern flera gånger att bristerna i äldreomsorgen beror på att de ofta är privata. Det är en ren lögn. Dels är andelen privata äldreboenden liten, dels finns statistik som visar att överdödligheten varit lägre i privata boenden än i kommunala i Stockholmsregionen där flest privata alternativ finns.

Slutligen uttalade utrikesminister Ann Linde att det inte längre rådde någon överdödlighet i Sverige. Men enligt Statistiska centralbyråns redovisade statistik för överdödlighet för vecka 23 råder det fortfarande en viss överdödlighet. I Stockholm hade dessutom överdödligheten ökat något jämfört med veckan innan.

På grund av ovan anförda hemställer jag att konstitutionsutskottet granskar utrikesminister Ann Lindes uttalanden i samband med intervjun i Deutsche Welle.

Markus Wiechel

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.