Jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen

KU-anmälan 2012/13:15 (235-2012/13) av Helena Leander (MP)

Helena Leander (MP)

 

 

Helena Leander

Riksdagsledamot

Miljöpartiet

 

Stockholm 2012-10-12

 

Dnr 235-2012/13

 

Begäran om granskning av jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen

 

I Sveriges radio den 10 oktober 2012 framfördes uppgifter om att dåvarande jordbruksministern, nuvarande landsbygdsministern Eskil Erlandsson, i ett telefonsamtal våren 2008 bett Skogsstyrelsens dåvarande generaldirektör Göran Enander att avboka sin planerade medverkan i en konferens anordnad av Naturskyddsföreningen. Under intervjun framför Enander följande: "Dagen efter blir jag uppringd av jordbruksministern som var ganska tydlig med att det inte var så lämpligt att jag deltog i den där konferensen med Naturskyddsföreningen. Det var ju ändå en väldigt tydlig signal." Underlag finns på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5303033.

 

Konstitutionsutskottet har tidigare granskat bland annat frågan om dåvarande försvarsministerns styrning av Försvarsmakten (jfr bet. 2011/12:KU20 del 1 sid. 161 ff), utvecklat rättsläget och redogjort för utskottets tidigare ställningstaganden i frågor som dessa. Jag anser att vad utskottet tidigare anfört ger stöd för påståendet att Eskil Erlandssons agerande, om det är korrekt återgivet, med fog kan ifrågasättas. Det kan inte rimligen vara förenligt med den svenska traditionen av självständiga myndigheter att en minister talar om för en generaldirektör vilka konferenser hen får medverka vid.

 

Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att konstitutionsutskottet bör granska om jordbruksministern gjort sig skyldig till ett otillåtet ministerstyre i detta fall.

 

 

Helena Leander

Riksdagsledamot (MP)