Justitieminister Thomas Bodströms styrning av polis och åklagare

KU-anmälan 2005/06:56 (050-3918-2005/06) av Gustav Fridolin (mp)

Gustav Fridolin (mp)

Anmälare Gustav Fridolin (mp)

 

Datum måndag den 26 juni 2006

 

Dnr 050-3918-2005/06

 

ANMÄLAN OM GRANSKNING AV JUSTITIEMINISTER THOMAS BODSTRÖM MED FLERAS AGERANDE RÖRANDE "THE PIRATE BAY"

 

Jag anmäler härmed för Konstitutionsutskottets granskning frågan om justitieminister Thomas Bodström och hans departements agerande i relation till polismyndigheten och åklagarmyndigheten stridit mot 11 kap. 7 § regeringsformen, såvitt rör myndigheternas befattande med "The Pirate Bay".

Den 30 maj 2006 ingrep polismyndigheten mot The Pirate Bay, hädanefter PB, och beslagtog servrar, datorer m.m. samt greps ett flertal personer. Dessförinnan hade företrädare från justitie­departementet och polismyndigheten sammanträffat med amerikanska kollegor för att på deras begäran diskutera av intresseorganisationen Motion Picture Association (MPA) begäran om ingripanden mot påstådda upphovsrättsbrott i Sverige.

Det måste vid denna tidpunkt ha stått klart för samtliga inblandade, från svensk sida, att ett rättsligt stöd för att ingripa i Sverige till skydd för amerikanska upphovsrättsliga intressen varit mycket små. Att så är fallet framgår av en promemoria upprättad av Internationella åklagar­kammaren i Stockholm den 30 november 2005 (dnr C09-17-819-051.

Den 17 mars 2006 tillskriver MPA statssekreteraren vid Justitiede­partementet med begäran om att rättsliga åtgärder skall vidtas mot PB. Statssekreteraren svarar i brev den 10 april att åtgärder redan har vidtagits genom ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Åklagar­myndigheten att tillsammans vidta åtgärder för en effektivare bekämpning av immaterialrättsliga brott (dnr Ju2006/1993/PO), som skall återredovisas den 15 juni 2006. genom den korta tidsfristen för uppdraget markeras den starka vikt regeringen lägger vid bekämpandet av immaterialrättsliga brott. Därtill kommer att statssekreteraren lovar att han skall noga följa de åtgärder som vidtas av polis och åklagare rörande bekämpningen av upphovsrättsbrott och att han inte kommer tveka att initiera fler åtgärder för att ytterligare effektivisera kampen mot upphovsrättsbrotten. Detta som ett svar på MPA:s begäran om att vidta åtgärder mot PB för påstådda upphovsrättsbrott.

MPA har efter den 30 maj 2006 offentligt berömt det kraftfulla svenska agerandet mot PB.

Uppgifter har därefter framförts i media om att den svenska polisens tillslag mot PB initierats av Justitiedepartementet genom att ansvarig statssekreterare beordrat detta.

Det går mot denna bakgrund att dra slutsatsen att den svenska regeringen agerat i enskilt ärende och att den gjort detta på uppdrag av dels amerikanska myndigheter och dels MPA. Jag vill därför att Konstitutionsutskottet utreder vad som skett i det förevarande fallet och om detta innebär att justitieministern agerat på sätt som strider mot 11 kap. 7 § RF.