Miljöministerns uttalanden om branschorganisationen Svenskt Flyg

KU-anmälan 2017/18:36 (1225-2017/18) av ROBERT STENKVIST (SD)

ROBERT STENKVIST (SD)

ROBERT STENKVIST
Riksdagsledamot (SD)
2018-02-16
Dnr 1225-2017/18

Hemställan om granskning av miljöminister Karolina Skog

Enligt en artikel publicerad i tidningen Dagens Nyheter har statsrådet gjort flera anmärkningsvärda uttalanden.

– Jag menar att uttalandet passerar anständighetens gräns. Det är en retorik som i det närmaste påminner om Donald Trumps klimatförnekande och jag kan inte acceptera att staten är med och finansierar en organisation som har samma inställning till klimatfrågan som Donald Trump, säger Karolina Skog och tillägger:

– Därför menar jag att både Swedavia och Luftfartsverket borde lämna Svenskt Flyg omedelbart.

Förutom att uttalandena uppenbart riskerar att vara i konflikt med förbudet mot ministerstyre finns det skäl att ifrågasätta om de över huvud taget är korrekta.

KU har i flera ärenden granskat statsråds uttalanden i olika sammanhang och påtalat vikten av att ett statsråd uttalande är korrekt. Ett exempel i närtid på detta är när utskottet våren 2016 granskade regeringens beslut om att ändra uppdraget för samordnaren för Bromma flygplats (bet. 2015/16:KU20 s. 47 f.). I ställningstagandet konstaterade utskottet att uppdraget till den statliga samordnaren för Bromma flygplats även efter ändringen av uppdraget innebar att samordnaren bl.a. skulle pröva förutsättningarna att utveckla flygkapacitet i Stockholmsregionen. Ett dåvarande statsråds svar i en tidningsintervju om att det ändrade uppdraget innebar att samordnaren inte alls fick titta på Brommas framtid överensstämde således enligt utskottet inte med hur uppdraget var utformat. Utskottet framhöll då vikten av att statsråds uttalanden är korrekta.

Vi hemställer därför att utskottet granskar uttalandenas förenlig med Konstitutionsutskottets praxis att statsrådens uttalande skall vara korrekta.

Därutöver anför statsrådet att hennes eget parti, Miljöpartiet står bakom henne i frågan, om Miljöpartiets regeringspartner Socialdemokraterna säger hon dock ingenting. Enligt miljöminister ha dessutom Svenskt Flyg under en längre tid "haft ett aggressivt språkbruk och fokuserat på att spela ned flygets roll i klimatfrågan.''

Det finns därför skäl för KU att efterhöra om denna inställning delas av övriga regeringen och om uttalandena är ett utlopp för regeringens politik och därmed har beretts i vederbörlig ordning. Vi hemställer därför även KU om att granska om frågan hanterats i enlighet med det beredningskrav som framgår av Regeringsformen 7 kap 2 §.

Robert Stenkvist