Regeringens agerande i GMO-omröstning i EU och förankring i riksdagen

KU-anmälan 2014/15:30 (1755-2014/15) av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

JOHAN HULTBERG
Riksdagsledamot (M)
2015-01-30
Dnr 1755-2014/15

Granskning av regeringens agerande i GMO-omröstning i EU och förankring i riksdagen

I oktober sammanträdde den arbetsgrupp i EU som behandlar frågor om genmodifierade organismer, GMO. Arbetsgruppen hade då att ta ställning till godkännande av nya GMO-produkter. Den tjänsteman som representerade Sverige hade från regeringen fått instruktion om att, utan förklaring, lägga ner den svenska rösten. I november och december sammanträdde samma arbetsgrupp för att behandla ansökningar om andra GMO-grödor och Sverige la även då ner sin röst. Den svenska hållningen i dessa frågor har tidigare varit att vi ska luta oss mot den vetenskapliga rådgivningen, vilket vid dessa tre tillfällen inte har skett.

Sverige har tidigare alltid följt den vetenskapliga linjen vid prövning av dessa ärenden och således röstat ja till att godkänna ansökningar som den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tillstyrkt. Nu har regeringen gjort en drastisk kursändring vilket är anmärkningsvärt. Regeringen har varken agerat utifrån EFSA:s vetenskapliga rådgivning eller för den delen meddelat, och än mindre förankrat, denna kursändring i riksdagen. När den svenska representanten har fått instruktion av regeringen att lägga ner sin röst, har en ny inriktning de facto tagits.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har därefter genom interpellationer fått möjlighet att svara på frågor om detta agerande. Ministern har förklarat att regeringen inte tagit ställning i frågan om GMO och därför valt att lägga ner sin röst vid alla omröstningar som rör GMO. Att regeringspartierna har svårigheter att komma överens är dock ett dåligt argument för att lägga ner den svenska rösten och inte agera i enlighet med EFSA:s rekommendationer. Oavsett orsak till regeringens agerande har regeringen gjort en kursändring. En kursändring som rimligen borde ha föranlett information och förankring av ansvarig minister i Sveriges riksdag.

Jag anser därför att konstitutionsutskottet bör granska om regeringens agerande strider mot reglerna i riksdagsordningen om att regeringen gentemot riksdagen ska informera om och förankra Sveriges position i EU-frågor.

Johan Hultberg