Regeringens beslut om sekretess för Säkerhetspolisens resultaträkning

KU-anmälan 2012/13:14 (138-2012/13) av Lena Olsson (V)

Lena Olsson (V)

 

 

Lena Olsson

Riksdagsledamot

Vänsterpartiet

 

Stockholm 2012-10-01

 

Dnr 138-2012/13

 

Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning med anledning av regeringens beslut om sekretess för säkerhetspolisens resultaträkning.

 

I en rad artiklar har Dagens Nyheter granskat Säkerhetspolisen, Säpo. Granskningarna har byggt på handlingar som DN tagit del av med stöd av offentlighetsprincipen.

 

Den 20 augusti 2012 begärde DN hos Säkerhetspolisen att få ta del av bl.a. resultaträkningar för samtliga konton avseende åren 2010 och 2011 samt fram till och med dagen för begäran avseende 2012. Säkerhetspolisen har bedömt att resultaträkningarna för samtliga konton avseende åren 2010 och 2011 innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt 18 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen och att de är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Regeringen har på justitieministerns förslag prövat frågan och har beslutat att inte lämna ut handlingarna.

 

Som skäl för beslutet anges att "Handlingarna innehåller uppgifter som hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet eller förebygga terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Det står inte klart att uppgifterna kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas. Uppgifterna omfattas därför av sekretess enligt 18 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). "

 

En myndighet som får in en begäran om utlämnade av handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter kan under vissa förutsättningar lämna ut handlingen med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade.

 

Jag har stor förståelse för att delar av Säpos redovisning måste sekretessbeläggas men vill att konstitutionsutskottet granskar om beslutet, att inte något enda kontoslag i resultatredovisningen kan offentliggöras, är förenligt med gällande rätt.

Lena Olsson (V)