Regeringens handläggning av subsidiaritetsprövningen av förslaget om EU:s åklagarmyndighet

KU-anmälan 2013/14:11 (559-2013/14) av Morgan Johansson (S)

Morgan Johansson (S)

MORGAN JOHANSSON

Riksdagsledamot (S)

2013-11-14

Dnr 559-2013/14

 

 

Till Konstitutionsutskottet

 

 

Regeringens handläggning av subsidiaritetsprövningen av förslaget om EU:s åklagarmyndighet

 

 

När Riksdagen gör subsidiaritetsprövningar av EU-förslag så ska regeringen som underlag för denna prövning lämna en bedömning i subsidiaritetsfrågan till Riksdagen. Det framgår av Riksdagsordningens 10 kap 6 §:

 

"Regeringen ska inom två veckor från den dag då utskottet begär det informera om sin bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella utkastet."

 

Den 17 juli 2013 antog EU-kommissionen ett förslag till förordning om inrättande av en Europeisk åklagarmyndighet.

 

Den 21 augusti 2013 hänvisades förslaget till Justitieutskottet för subsidiaritetsprövning. Tidsfristen för svar till EU-kommissionen var satt till 28 oktober.

 

Den 17 september 2013 begärde utskottet, genom beslut av presidiet, in regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan.

 

Den 3 oktober hade utskottet ett första beredningstillfälle i frågan. Då hade regeringens bedömning inte inkommit. På ordförandens förslag bordlades därför frågan till nästa sammanträde, 15 oktober.

 

Under den följande veckan gjordes ett antal påstötningar gentemot regeringskansliet för att få in bedömningen av subsidiaritetsfrågan. Det uteblivna underlaget togs också upp på EU-nämnden av Kerstin Haglö (s) den 4 oktober. Justitieminister Beatrice Ask svarade då att frågan var komplicerad.

 

Den 10 oktober skriver utskottets kansli i en skrivelse till utskottet att man

"från Justitiedepartementet fått veta att vi troligen inte kommer att få någon sådan bedömning innan tidsfristen för subsidiaritetsprövningen går ut den 28 oktober."

 

På utskottsmötet den 15 oktober är justitieministern på plats för att svara på frågor i ett annat ärende. Ordföranden ställer då frågan om varför vi inte får in någon bedömning i subsidiaritetsfrågan om åklagarmyndigheten. Justitieministern svarar att frågan är komplicerad. Ordföranden konstaterar att regeringen därmed bryter mot Riksdagsordningen.

 

Trots den uteblivna bedömningen från regeringen måste Riksdagen pröva subsidiaritetsfrågan. Den 15 oktober framgår det att det finns en stor majoritet för att lämna ett motiverat yttrande med innehållet att EU-kommissionens förslag i sin helhet strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Den 17 oktober justerar Justitieutskottet ett betänkande med det innehållet. Beslutet är enhälligt. Johan Pehrson (FP) anmäler emellertid ett särskilt yttrande, där han argumenterar för en Europeisk åklagarmyndighet. Men han vill "i rådande läge" ändå inte reservera sig.

 

I samband med justeringen informerar ordföranden utskottet om att Socialdemokraterna avser att KU-anmäla det uteblivna underlaget från regeringen.

 

Den 17 oktober, kl 23.00, inkommer regeringskansliet med en fakta-PM, där man i likhet med utskottet gör bedömningen att förslaget till EU-åklagarmyndighet strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Begäran om granskning

 

Riksdagsordningen är tydlig: regeringen ska inkomma med sin bedömning inom två veckor från det att utskottet begärt det.

Utskottets begäran om regeringens bedömning gjordes 17 september. Senast 1 oktober skulle Riksdagen således ha haft underlaget. Så skedde inte.

 

Regeringen fick då ytterligare två veckor på sig. Men något underlag inkom ändå inte, trots upprepade påstötningar både från utskottskansliet gentemot justitiedepartementets tjänstemän, och från ledamöter direkt mot justitieminister Beatrice Ask. Tvärtom fick utskottet besked om att regeringen inte ämnade lämna något yttrande.

 

För att hålla EU-kommissionens tidsgräns, satt till 28 oktober, tvingades därför utskottet behandla frågan ändå. Först den 17 oktober, samma dag som betänkandet justerades, fast sent på kvällen, inkom yttrandet från regeringen. Och då efter att regeringen fått klart för sig att saken skulle KU-anmälas.

 

Regeringens oförmåga att komma med ett yttrande i denna subsidiaritetsfråga är inte en administrativ miss eller en följd av stor arbetsbörda i regeringskansliet. Det synes istället handla om en djup oenighet i regeringen i sakfrågan.

 

Den 7 september 2013 skrev Johan Pehrson (FP) m fl en artikel i Svenska Dagbladet där han "beklagade" justitieminister Beatrice Asks motstånd mot EU-åklagarmyndighet. Han argumenterade där för samma linje som han sedan följde upp i det särskilda yttrande som bifogades betänkandet.

 

Det har således uppenbarligen funnits en djup splittring mellan moderaterna och folkpartiet i denna fråga. Det må vara. Men en sådan konflikt kan inte opåtalat få lamslå regeringen på ett sådant sätt att den inte kan leva upp till kraven i Riksdagsordningen.

 

Jag begär att KU granskar regeringens, och särskilt justitieminister Beatrice Asks, hantering av denna fråga.

 

Morgan Johasson

Riksdagsledamot (S)