Regeringens hantering av införande av nya betygssteg i grund- och gymnasieskolan

KU-anmälan 2011/12:27 (050-2435-2011/12) av Ibrahim Baylan (S)

Ibrahim Baylan (S)

IBRAHIM BAYLAN

Riksdagsledamot (S)

2012-06-05

Dnr 050-2435-2011/12

 

Begäran om granskning av regeringens hantering av införandet av nya betygssteg i grund- och gymnasieskolan

 

Från höstterminen 2011 gäller ytterligare betygssteg i den svenska grund- och gymnasieskolan för de som går i grundskolans åk 8 samt första året i gymnasieskolan. De nya betygen ska, liksom de tidigare, sättas enligt en likvärdighetsprincip, d.v.s. samma insats i olika skolor ska ge samma betyg. För att klara detta utfärdar Skolverket bedömningsgrunder som en hjälp för lärarna i sin myndighetsutövning när de sätter betyg. Situationen nu är dock att de nya betygsstegen har tagits i bruk utan att det finns fullständiga bedömningsgrunder i alla ämnen. I princip alla ungdomar som slutar en gymnasiekurs riskerar därmed att få slutbetyg satta utan en tillräcklig grund för varför de får just det betyget. Risken ökar påtagligt för att olika lärare kommer att sätta olika betyg för samma insats när bedömningsgrunderna saknas.

 

Detta är oerhört problematiskt ur flera synpunkter. Ur elevernas perspektiv blir det ett rättosäkert läge då de betyg man ska använda för att t.ex. söka högre utbildning med jämförs med andra elevers betyg trots att de inte är jämförbara när bedömningsgrunder saknas eller är ofullständiga. Ur lärare och rektorers perspektiv innebär det att de saknar de nödvändiga verktygen för att på ett kvalitetsmässigt sätt kunna genomföra den tvingande myndighetsutövning som betygssättning innebär och som de är personligen ålagda att utföra enligt skollagen.

 

Riksdagen har också, genom tillkännagivanden, vid två tillfällen i november 2010 och mars 2012, påtalat det orimliga i situationen och uppmanat regeringen att snarast vidta åtgärder. Trots detta går vi skrivande stund mot en situation där hundratusentals elever om några dagar kommer att få betyg som är satta på rättsosäker grund och tiotusentals lärare har tvingas till myndighetsutövning utan att regeringen och regeringens myndighet Skolverket gett dem tillräckliga anvisningar för att kunna fullgöra den.

 

I regeringsformens 1 kap 9§ står det att de "som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet". För att myndighetsutövning ska kunna utföras sakligt och opartiskt måste det finnas tillräckliga anvisningar om hur det ska ske. Ansvaret för att så är fallet i betygsfrågor faller på regeringen. Betygssättning är myndighetsutövning av lärare och rektorer med stöd av skollagen.

 

Jag vill därför att konstitutionsutskottet granskar hur regeringen handlagt införandet av nya betygssteg innan tillräckliga bedömningsgrunder är framtagna och om detta är förenligt med kraven på hur myndighetsutövning ska ske i Sverige.

 

Ibrahim Baylan