Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd

KU-anmälan 2012/13:20 (767-2012/13) av Ulf Holm (MP)

Ulf Holm (MP)

 

 

 

ULF HOLM

Riksdagsledamot (MP)

 

Dnr 767-2012/13

Stockholm 2012-12-13

 

Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd

 

Konstitutionsutskottet bör granska huruvida regeringen har brustit i sitt samråd med riksdagens EU-nämnd gällande EU:s långtidsbudget.

 

EU:s långtidsbudget gäller 2014-2020 och är en mycket viktig långsiktigt fråga. Det handlar om Sveriges avgift till EU, om Sveriges rabatt behålls, hur stor jordbruksbudgeten ska vara, ja helt enkelt hur vi vill att EU ska utvecklas och vilka frågor som ska prioriteras de närmaste sju åren. Det är därför av stor vikt att samrådet med riksdagen sker på ett bra sätt. Enligt min mening har inte så skett vid de förhandlingar som hittills varit, främst inför mötet med Europeiska rådet den 22-23 november 2012.

 

Långtidsbudgeten har behandlats i olika "boxar" vid en längre tid och då har sedvanligt samråd skett med riksdagens EU-nämnd. Detta har dock skett utan att belopp har funnits med i diskussionerna, dessa kom upp först i ett slutskede inför nämnda möte med Europeiska rådet.

 

Ett möte hölls torsdagen den 15 november med EU-nämndens beredningsgrupp klockan 11.30. Vid detta möte presenterade EU-ministerns statssekreterare ett första underlag där beloppen fanns med i budgeten, vilket var ett förslag från rådets ordförande. Vid detta möte fanns så många oklarheter kring vad förslaget innebar att ett nytt möte inkallades klockan 16 samma dag med finansministerns statssekreterare. Vid detta möte lovades att beredningsgruppen kontinuerligt inför statsministerns samråd med EU-nämnden onsdagen den 21 november skulle få tillgång till underlag ifall nya underlag kom från Bryssel eller om departementet räknat på konsekvenserna av liggande förslag. Men några underlag skickades aldrig till beredningsgruppen före samrådet, vilket verkar konstigt då detta skulle betyda att departementet inte gjort några analyser av förslaget till långtidsbudget efter den 15 november.

 

EU-nämndens samråd hölls med statsministern onsdagen den 21 november. Eftersom detta var ett öppet möte kunde inte statsministern ge några ingående svar på förhandlingsläget och kring vilka frågor och på vilket sätt man förde bilaterala möten.

 

Mötet med Europiska rådet inleddes torsdagen den 22 november. Natten mellan torsdag och fredag, ca klockan 02.00, rapporterar media kring att det finns ett nytt förslag från rådets ordförande och uppgifter kring innehållet presenteras allteftersom. Någon information eller underlag kommer dock inte nämnden till del från regeringen.

 

Vid EU-nämndens ordinarie möte fredagen den 23 november kl.09.00 tas i början av mötet frågan om information från EU-toppmötet upp. Företrädarena för S, MP, SD och V, det vill säga majoriteten i nämnden, kräver vid detta tillfälle information och samråd från regeringen om vad som händer vid förhandlingarna. Det framförs att ett telefonmöte bör arrangeras med EU-nämnden snarast. Vid detta tillfälle utlovas av EU-nämndens ordförande att nämnden snarast ska få tillgång till det nya budgetförslaget.

 

Klockan 10.45 skickas ett hemligstämplat underlag ut från EU-nämndens kansli med senaste förslaget på långtidsbudget. Gällande telefonmöte hörs inget, trots att majoriteten i utskottet har krävt ett telefonmöte. Klockan 17.03 kommer ett SMS från EU-nämndens kansli att förhandlingarna har ajournerats till nästa möte med Europeiska rådet den 7-8 februari 2013.

 

Utifrån ovanstående menar jag att regeringen, med ansvarig minister Birgitta Ohlsson, inte har samrått tillräckligt med EU-nämnden gällande långtidsbudgeten. Att inte delge EU-nämnden muntlig information om ett nytt förhandlingsbud, inte ens efter att företrädarna för S, MP, SD och V krävt detta i EU-nämnden, menar jag är allvarligt.

 

Vad jag minns av förhandlingarna om EU:s förra långtidsbudget, 2007-2013, var att dåvarande regeringen såväl snabbt som. kontinuerligt hade samråd med EU-nämnden kring olika förslag inför och under möten med Europeiska rådet.

 

Jag är medveten om att förhandlingarna inte är avslutade och ett beslut om långtidsbudgeten för 2014-2010 inte är fattat. Men jag menar att inför kommande möten med Europeiska rådet måste information och samråd med riksdagens EU­nämnd fungera på ett mycket bättre sätt än nu skett.

 

Jag vill därför att Konstitutionsutskottet granskar hur regeringen genomfört samråd med riksdagens EU-nämnd gällande EU:s långtidsbudget 2014-2020, även om slutligt beslut inte fattats kring budgeten.

 

Ulf Holm

Riksdagsledamot (MP)