Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen

KU-anmälan 2014/15:28 (1748-2014/15) av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

ELISABETH SVANTESSON
Riksdagsledamot (M)
2015-01-30
Dnr 1748-2014/15

 

Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen

Den 3 december 2014 röstade Sveriges riksdag igenom allianspartiernas förslag till statsbudget för 2015.

Mot bakgrund av att Arbetsförmedlingen under en längre tid kritiserats för att inte i tillräckligt stor utsträckning arbeta med arbetsgivarkontakter, avsätts på utgiftsområde 14 i budgetmotionen 200 miljoner kronor för att "motverka långtidsarbetslöshet och för att förstärka matchningen med utökade arbetsgivarkontakter". I regeringsformen 9 kap. 3 § 1 st. föreskrivs att det är riksdagen som bestämmer hur statens medel får användas och anvisar anslag till bestämda ändamål. Anslagen får enligt 9 kap. 7 § inte användas på annat sätt än vad riksdagen har bestämt. En viktig kanal för att verkställa budgetbeslutet är regleringsbreven som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella förutsättningar, bland annat hur stora anslag myndigheterna får använda.

Trots detta finns satsningen på att utöka arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter inte med i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2015.

Detsamma gäller för 18 miljoner kronor avsedda att förverkliga harmonisering av åtgärdsregler i aktivitetsstödet, 10 miljoner kronor avsedda för regelförenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket och 86 miljoner kronor avsedda till tidiga programinsatser för personer som bedöms löpa stor risk att bli långtidsarbetslösa. Det gäller även för 133 miljoner kronor avsedda för att förlänga den s.k. folkhögskolesatsningen, som ska motivera bl.a. unga att återuppta tidigare studier, och ge unga som saknar en grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen och som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet att delta i studiemotiverande kurser vid en folkhögskola i upp till fem månader och 30 miljoner kronor för införandet av arbetsträning och förstärkt arbetsträning som insatser inom jobbgarantin för ungdomar.

Mot bakgrund av detta förefaller regeringen ha frångått att styra Arbetsförmedlingen i enlighet med vad riksdagen beslutat. I och med att regeringen frångår att föra in viktiga satsningar i regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen försvåras riksdagens uppföljning av fattade beslut. Jag vill därför be konstitutionsutskottet pröva om regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har agerat i strid med det beslut som riksdagen fattat.

Elisabeth Svantesson