Regeringens tillsättande av insynsråd

KU-anmälan 2012/13:17 (338-2012/13) av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen (V)
Christina Höj Larsen
Riksdagsledamot
Vänsterpartiet

Stockholm 2012-10-25

Dnr 338-2012/13

Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens tillsättande av insynsråd

Enligt gällande lagar och förordningar ska det finnas ett insynsråd för Migrationsverket. Regeringen ansvarar för att utse ledamöter.

Den 22 februari 2012 uppmanade justitiedepartementet partierna att nominera till Migrationsverkets insynsråd. Nomineringarna skulle vara departementet tillhanda senast den 16 mars 2012. Förordnandet för dåvarande ledamöter i Migrationsverkets insynsråd gick ut den 30 april i år.

I svar på en skriftlig fråga från mig till Tobias Billström den 17 september svarar ministern att beredning fortfarande pågår inom departementet.

I dag, nu sju månader efter nomineringtidens utgång, har insynsrådet ännu inte utsetts av regeringen. På Migrationsverkets hemsida anges att "Migrationsverket avvaktar i dagsläget regeringens tillsättning av nya ledamöter."

Det innebär att Migrationsverket i dag står helt utan insynsråd och därmed utan möjlighet till demokratisk insyn. Myndigheternas insynsråd ska ge medborgarna insyn i den statliga verksamheten och är av stor demokratisk betydelse. Ledamöterna representerar de politiska partierna och ska även ge generaldirektören råd i viktiga frågor.

Jag vill att Konstitutionsutskottet granskar regeringens hantering av denna fråga.

Christina Höj Larsen