Regeringskansliets regleringsbrev

KU-anmälan 2014/15:31 (1756-2014/15) av Karin Enström (M)

Karin Enström (M)

KARIN ENSTRÖM
Riksdagsledamot (M)
2015-01-30
Dnr 1756-2014/15

Regeringskansliets regleringsbrev

Riksdagen antog under höstens budgetbehandling allianspartiernas budgetmotion och biföll den anslagsfördelning som Alliansen föreslog för utgiftsområde 1. Under anslag 4:1 Regeringskansliet m.m. anges både neddragningar och satsningar i förhållande till regeringens budget.

Bland satsningarna anges en satsning om 3 000 000 kronor på ryskspråkig utsänd personal, en satsning om 15 000 000 kronor på säkerhetshöjande åtgärder vid utlandsmyndigheterna och en satsning om 200 000 kronor på att fortsätta en studie över företagsklimatet i Sverige som Världsbanken gör på regeringens uppdrag.

Av regeringsformen följer att riksdagen bestämmer hur statens medel får användas och anvisar anslag till bestämda ändamål. Anslagen får inte användas på annat sätt än vad riksdagen har bestämt. Regeringen styr myndigheternas finansiella förutsättningar genom regleringsbreven. I regleringsbrevet för Regeringskansliet för 2015 finns dock inte något angivet avseende de satsningar som riksdagen beslutat.

Jag önskar med anledning av detta att konstitutionsutskottet granskar huruvida det är förenligt med grundlagens bestämmelser och även i övrigt lämpligt att regeringen inte anger villkor för anslagens användning i regleringsbreven på ett sätt som är i enlighet med vad som anges i riksdagens beslut om anslag. Frågeställningen är relevant i allmänhet men blir extra aktuell mot bakgrund av att riksdagen fattat ett budgetbeslut som skiljer sig från regeringens budgetförslag.

Karin Enström