Statsrådet Hans Karlssons ansvar i frågan om rehabilitering av långtidssjukskrivna

KU-anmälan 2005/06:46 (050-2761-2005/06) av Kenneth Johansson (c)

Kenneth Johansson (c)

Anmälare Kenneth Johansson (c)

 

Datum 2006-03-23

 

Dnr 050-2761-2005/06

 

Till Konstitutionsutskottet

 

Anmälan av statsråden Hans Karlsson för hans hantering av rehabiliteringen av långtidssjukskrivna.

 

Försäkringskassans undersökning av arbetet med rehabilitering avslöjar stora brister i arbetet med långtidssjukskrivna. Det är så mycket mera anmärkningsvärt eftersom frågorna debatterats under lång tid och en rad riksdagsbeslut har fattats i syfte att förbättra rehabiliteringsarbetet och hjälpen för långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete. I försäkringskassans aktuella regleringsbrev står det att Försäkringskassan ska verka för "en väl fungerande sjukskrivningsprocess" som "syftar till att arbetsförmågan tas tillvara och återgång i arbetet underlättas", men några mer specifika mål för rehabiliteringsarbetet tycks inte föreligga.

Det förefaller oklart huruvida regeringen efterkommit fattade riksdagsbeslut samt vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa förvaltningens förverkligande av dessa.

Jag vill därför till Konstitutionsutskottet anmäla arbetslivsminister Hans Karlsson för granskning. Utskottet bör granska regeringens arbete för att förbättra rehabiliteringen av sjukskrivna bedrivits i efterföljd av fattade riksdagsbeslut samt om styrningen av ansvariga myndigheter genom regleringsbreven bedrivits med tillräcklig kraft.