Statsrådet Helene Hellmark Knutssons agerande när det gäller riksdagens budgetbeslut

KU-anmälan 2015/16:44 (1271-2015/16) av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

BETTY MALMBERG
Riksdagsledamot (M)
2016-01-29
Dnr 1271-2015/16

Begäran om granskning av statsrådet Helene Hellmark Knutssons agerande när det gäller riksdagens budgetbeslut

Den 17 december 2015 beslutade riksdagen om nästkommande års budget för utgiftsområde 16 (Utbildning och universitetsforskning). Då det gäller högre utbildning beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag, vilket bland annat innebar att regeringen år 2016 skulle frångå ett system där utbildningar har tilldelats pengar baserat på kvaliteten i desamma. De tidigare aviserade medlen, uppgående till 303 miljoner kronor, skulle dock finnas kvar under år 2016 och istället fördelas till universitet och högskolor via regleringsbreven.

Dagen efter riksdagsbeslutet, det vill säga den 18 december 2015, skickades e-post (U2016/00305/UH) till rektorerna vid landets lärosäten. I e-posten meddelade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson att de 303 miljoner kronor, som enligt den dagen före beslutade budgeten skulle ha fördelats till landets högskolor och universitet via regleringsbreven, till följd av att regeringen vidtar utgiftsbegränsande åtgärder "tills vidare inte göras tillgängliga för universiteten och högskolorna under 2016". Det är ytterst märkligt.
Ytterligare uppseendeväckande är att e-brevet inte diariefördes i Utbildningsdepartementet förrän den 26 januari 2016, vilket var dagen efter det att undertecknad kontaktade registrator vid Utbildningsdepartementet och frågade efter handlingen (se bilaga). Handlingen fanns således inte registrerad hos Utbildningsdepartementet under perioden 18 december 2015 till 26 januari 2016.

Regeringens agerande är anmärkningsvärt. Självklart hade inte Sveriges ekonomiska förhållanden ändrats på detta påtagliga sätt från det att debatten hölls den 16 december, då inget av detta nämndes, till dess att ministern skickade sin e-post den 18 december. Jag vill påstå att de ekonomiska förhållandena inte ens hade ändrats från den 10 december, då betänkandet justerades i utbildningsutskottet. Att riksdagen inte fick information om regeringens omsvängning före budgetbeslutet, trots att ministern rimligen före budgetbeslutet måste ha bestämt sig för att skicka ovannämnda meddelande till lärosätena, måste anses som anmärkningsvärt.
Det är även en principiellt viktig fråga när, och på vilket sätt, riksdagen kan förväntas få information om dylika ageranden från regeringen. E-posten skickades till rektorerna vid landets universitet och högskolor medan riksdagen inte informerades överhuvudtaget. Det kan enligt mitt förmenande inte vara förenligt med praxis.

En utgångspunkt för vårt parlamentariska system är att regeringen ska verkställa riksdagens beslut. Det är därför också ytterst förvånande att statsrådet på detta sätt agerar i strid med detsamma. Dessutom redan dagen efter det att beslutet fattades. Att riksdagen inte heller informerades i ärendet är anmärkningsvärt.

Jag begär därför att konstitutionsutskottet granskar om regeringens och ansvarigt statsråds agerande är förenligt med regeringens ansvar att genomföra riksdagens beslut samt huruvida agerandet är förenligt med praxis då det gäller att informera riksdagen om planerade avvikelser från beslut. Därutöver bör utskottet granska eventuella brott mot gällande lagstiftning vad gäller diarieföringen av ärendet.

Betty Malmberg