Statsrådet Helene Hellmark Knutssons beredning av regeringsärende

KU-anmälan 2015/16:49 (1469-2015/16) av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

ROGER HADDAD
Riksdagsledamot (L)
2016-02-19
Dnr 1469-2015/16

Begäran om granskning av Helene Hellmark Knutssons beredning av regeringsärende

I dag ansvarar Universitetskanslersämbetet för en övergripande extern granskning av kvaliteten på utbildningarna vid universitet och högskolor. Regeringen har skrivelse 2015/16:76 aviserat att den avser att avskaffa detta system. I stället ska varje lärosäte utvärdera sig självt. Staten ska framöver i första hand utvärdera högskolornas egna system för kvalitetsutvärdering.

Den som näst högskoleministern blir den högsta ansvariga för att genomföra avvecklingen av dagens system är Karin Röding, statssekreterare åt Helene Hellmark Knutsson. Karin Röding kommer närmast från uppdraget som rektor vid Mälardalens högskola, vilket hon var 2011-2016.

Mälardalens högskola visar påtagligt sämre siffror än genomsnittet i de nationella kvalitetsutvärderingar som Universitetskanslersämbetet gjort. Detta framgår av en sammanställning gjord 2014 av utvärderingar av totalt cirka 2 000 utbildningar. Av 31 granskade utbildningar vid Mälardalens högskola ansågs 45 procent hålla bristande kvalitet. Denna siffra ligger påtagligt över det samlade genomsnittet för landets universitet och högskolor.

I ett uppmärksammat rättsfall har den amerikanska studenten C. D. stämt Mälardalens högskola och begärt återbetalning av 183 000 kronor i studieavgifter eftersom hon menar att undervisningen var direkt undermålig. När UKÄ granskade den utbildning som studenten gått på gav de högskolan underkänt på fyra av fem punkter och ifrågasatte högskolans behörighet att utfärda den aktuella examen. Först efter att högskolan vidtog ett antal åtgärder mot kvalitetsbristerna beslutade UKÄ att examinationsrätten skulle behållas.

Det aktuella ärendet om återbetalning av studieavgift vid Mälardalens högskola har ännu inte avgjorts. När statsrådet Helene Hellmark Knutsson fick en skriftlig fråga (2014/15:451) i riksdagen om möjligheten för en student att få ekonomisk kompensation om en avgiftsbelagd högskoleutbildning inte håller måttet gav statsrådet följande besked:

"Det aktuella ärendet om återbetalning av studieavgift vid Mälardalens högskola har nu blivit föremål för prövning i domstol.

Regeringen avvaktar därför utgången i målet och avser att följa frågan noggrant."

Såvitt känt har regeringen inte återkommit till riksdagen med nya besked i detta ärende. Eftersom den rättsliga prövningen fortfarande inte är avgjord får det därför antas att regeringens besked kvarstår. Den som numera har det yttersta tjänstemannaansvaret för regeringens bevakning av frågan är således samma person som fram tills nyligen var den högste företrädaren för en av parterna i det rättsfall som nu ska följas för regeringens räkning.

Det ställer vissa krav på beredningsprocessen att rekrytera en person från en viss samhällssektor till att vara statssekreterare med ansvar för frågor kring samma sektor. I det nu aktuella fallet ska statssekreteraren ansvara för avvecklingen av ett externt kvalitetsutvärderingssystem som lett till allvarliga påpekanden mot utbildningar vid den högskola hon fram till nyligen varit rektor för. Högskolan i fråga är också part i ett rättsfall som regeringen tidigare meddelat att den avsåg att följa, och som inte var avgjort då regeringen fattade beslut om anställningen som statssekreterare.

Detta ärende väcker därför principiella frågor om hur regeringens beredning vid anställning av statssekreterare eller motsvarande chefsposition ska ske. En analys av hur beredningskravet ska uppfyllas i sådana rekryteringsärenden vore av stort vägledande intresse. Jag hemställer därför att konstitutionsutskottet granskar statsrådet Helene Hellmark Knutssons beredning av den aktuella rekryteringen i ljuset av de ovan redovisade omständigheterna.

Roger Haddad