Utrikesdepartementets hantering av säkerhetsrådskampanjen

KU-anmälan 2017/18:32 (1070-2017/18) av KARIN ENSTRÖM (M)

KARIN ENSTRÖM (M)

KARIN ENSTRÖM
Riksdagsledamot (M)
2018-01-26
Dnr 1070-2017/18

Granskning av Utrikesdepartementets hantering av säkerhetsrådskampanjen

Under våren 2017 granskade konstitutionsutskottet (KU) i synnerhet Utrikesdepartementets (UD) men även statsministerns hantering av Sveriges kandidaturkampanj till FN:s säkerhetsråd. Utskottet granskade hur kampanjen hade genomförts och om genomförandet varit förenligt med gällande ordning. Granskningen ledde till enig kritik från KU rörande en oacceptabel utestående balans i diarieföringen.

Inom ramen för KU:s årligt återkommande granskning av regeringen fann utskottet under hösten 2017 att ett större antal handlingar hade förkommit hos UD. KU framhöll bland annat att det är oacceptabelt att handlingar i så stor utsträckning har kunnat förkomma.

Dagens Nyheter följde upp och rapporterade den 4 december 2017 att 900 dokument om FN-kampanjen hade undanhållits från allmänhetens insyn med hjälp av digitala myndighetsöverskridande arbetsytor. (900 dokument doldes och UD dolde dokument om FN-kampanjen, Dagens Nyheter, den 4 december 2017). Detta föranledde att en KU-anmälan lämnades in, i vilken anmälaren begärde att utskottet skulle granska UD:s hantering av allmänna handlingar i det aktuella ärendet, utrikesministerns ansvar för hanteringen, den information som UD lämnade till massmedia om ärendet och rutinerna för myndighetsöverskridande arbetsytor. Anmälan kommer att behandlas av KU under våren 2018.

Det är positivt att KU nu ska granska UD:s hantering av allmänna handlingar om säkerhetsrådskampanjen men obesvarad förblir frågan om de borttappade handlingarna innehöll information vilken hade varit av relevans för KU under den första granskningen. Inte heller KU fick ta del av de handlingar som hade förkommit. Mot bakgrund av det hemställer jag att KU åter granskar säkerhetsrådskampanjen för att klargöra hur kampanjen bedrivits och om genomförandet av kampanjen varit förenligt med gällande ordning.

Karin Enström