Försvarsminister Peter Hultqvists inblandning i ärende rörande den militära stiftelsen MHS-Bostäder

KU-anmälan 2015/16:50 (1673-2015/16) av Johan Hedin (C)

Johan Hedin (C)

JOHAN HEDIN
Riksdagsledamot (C)
2016-03-15
Dnr 1673-2015/16

Begäran om granskning av Försvarsminister Peter Hultgvists inblandning i ärende rörande den militära stiftelsen MHS-Bostäder

Bakgrund

Allmänna jävsbestämmelser för statsförvaltningen finns i 11 och 12 §§ Förvaltningslagen (1986:223). Även om lagen formellt inte gäller för regeringen, tillämpas den dock i väsentliga delar i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen har utarbetat anvisningar om jäv och bisysslor i tjänsten som statsråd, (Ds 1998:52 s. 77-84). I anvisningarna anförs att det i princip bör undvikas att ett statsråd, som är jävigt enligt 11 § Förvaltningslagen, föredrar ärendet eller annars deltar i avgörandet. Det rekommenderas att statsråd avstår från att delta i avgörandet även ifrån jävssynpunkt tveksamma fall.

Konstitutionsutskottet har i betänkande 2004/05:KU20 konstaterat att den som är jävig inte får handlägga ett ärende. Det ankommer på den jävige att anmäla jävsförhållandet. Enligt utskottets mening är det mycket viktigt att jävsbestämmelserna följs i Regeringskansliet. Ingen skall delta i handläggningen av ett ärende om det finns omständigheter som riskerar kunna leda till att förtroendet till opartiskhet rubbas.

Händelse

Efter valet 2014 fick Försvarsminister Peter Hultqvist ett hyreskontrakt i en fastighet på Östermalm som tillhör Militärhögskolans bostadsstiftelse MHS-Bostäder. Normalt sett delar stiftelsen endast ut lägenheter till anställda i Försvaret eller elever vid Försvarshögskolan, men i Försvarsminister Peter Hultqvist fall gjordes ett undantag.

I Militärhögskolans bostadsstiftelse MHS-Bostäders styrelse, som utses av överbefälhavaren, sitter militärer med hög ställning inom Försvarsmakten. Ett exempel är Jan Salestrand, tidigare chef för Högkvarteret och nu statssekreterare i försvarsdepartementet utsedd av Peter Hultqvist. Jan Salestrand satt i styrelsen fram till en vecka före utnämningen till statssekreterare.

Det har nu framkommit att Försvarsminister Peter Hultqvists hyresvärd, stiftelsen MHS-Bostäder, i flera år har varit i kontakt med regeringskansliet i syfte att regeringen ska avgöra en markaffär med Fortifikationsverket till stiftelsens fördel. Stiftelsen vill köpa mark av Fortifikationsverket, men de två parterna kan inte komma överens om priset. Ärendet som behandlas av regeringen skulle kunna innebära en ekonomisk besparing för MHS-Bostäder på 400 miljoner kronor. Ärendet bereds fortfarande på regeringskansliet och det är ännu inte klart när beslut kommer att tas.

Frågeställning

Med det ovan anförda så vill jag att Konstitutionsutskottet granskar Försvarsminister Peter Hultqvists inblandning i ärendet som berör hans hyresvärd MHS-Bostäder för att avgöra om hanteringen utgör jäv enligt Förvaltningslagen (1986:223) och om hanteringen strider mot anvisningarna om jäv och bisysslor i tjänsten som statsråd, (Ds 1998:52.

Johan Hedin

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.