Granskning av talepunkter som av Utrikesdepartementet tillsänts Sveriges utrikes beskickningar avseende Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys

KU-anmälan 2017/18:25 (973-2017/18) av ALLAN WIDMAN (L)

ALLAN WIDMAN (L)

ALLAN WIDMAN
Riksdagsledamot (L)
2018-01-16
Dnr 973-2017/18

Granskning av talepunkter som av Utrikesdepartementet tillsänts Sveriges utrikes beskickningar

Strax före jul förra året bedömde Försvarsberedningen i en rapport att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Bedömningen fick stor uppmärksamhet utomlands och i synnerhet i Sveriges grannländer. Det får antas att det är mot bakgrund härav som Utrikesdepartementet beslutat att tillsända Sveriges beskickningar i utlandet talepunkter, vilka de uppmanas att använda inom ramen för den diplomatiska tjänsten.

Av talepunkterna, som formulerats till del på engelska, framgår bland annat att departementet anser att Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys överensstämmer med vad den tidigare beredningen slog fast 2013. Då skrev Försvarsberedningen på motsvarande ställe att "ett enskilt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid" (Ds 2013:33 sid 221).

Även om de båda ovan relaterade formuleringarna kan tolkas på olika sätt framstår det i vart fall som uppenbart att de inte överensstämmer med varandra.

Regeringsformen 1 kap 9§ stadgar bland annat att förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet ska beakta saklighet och opartiskhet. Undertecknad menar att det inte varit sakligt korrekt av Utrikesdepartementet att göra gällande att Försvarsberedningens senaste slutsats stämmer överens med den från 2013. Utrikesministern är ytterst ansvarig för departementet.

Med stöd av vad som anförts hemställer jag att Konstitutionsutskottet granskar huruvida beredningen av ovanstående talepunkter varit i enlighet med Regeringsformens bestämmelse om saklighet och opartiskhet.

Allan Widman

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.