Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:51

utskottsdokument 2012/13:2BAF51

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:51

 

DATUM

2013-05-28

TID

11.42–13.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:49 och protokoll 2012/13:50.

 

§ 2

Anmälningar

 

Biträdande kanslichefen anmälde en inkommen begäran om att få ta del av vissa allmänna handlingar i granskningsärende 21 Regeringens och Utrikesdepartementets hantering av två svenska medborgare som utlämnats från Djibouti till USA (dnr 2024-2012/13).

 

§ 3

Höstens granskning

 

Biträdande kanslichefen anmälde förslag till ämnen för höstens granskning. Utskottet uppdrog åt kansliet att förbereda granskning i följande ämnen.

 

Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation

Regeringsprotokollen

Vissa förvaltningsärenden

Utnämningsmakten

Samordningsfunktionen i Statsrådsberedningen

Viss sekretessprövning inom Regeringskansliet

Framställningar m.m. från JO

Remisser till Lagrådet

Samråd med EU-nämnden i sent skede

Regeringens företrädare vid samråd och överläggningar i EU-frågor

 

Vidare uppdrog utskottet åt kansliet att begära in de handlingar från Regeringskansliet som behövs för att förebereda granskningen. 

 

§ 4

Granskning av Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

 

Utskottet behandlade Granskning av Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention

 

Utskottet behandlade Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien

 

Utskottet behandlade Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 7

 

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar

 

Utskottet behandlade ett antal begäran att få ut vissa handlingar i granskningsärende 4 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 8

 

Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien

 

Utskottet behandlade Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien.

 

Ärendet bordlades.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Tony Holmstedt

 

Justeras

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:51

 

§ 1-2

§ 3-4

§ 5

§ 6-7

§ 8

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

o

 

x

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

o

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

x

 

o

 

x

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

o

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande