Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:13

utskottsdokument 2013/14:13

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13

DATUM

2013-12-05

TID

10.11–10.28

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:12.

§ 2

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)


Utskottet behandlade ärendet Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10).

Utskottet justerade förslag till betänkande 2013/14:KU10.

§ 3

Granskningsärende 9 – Utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget


Utskottet behandlade granskningsärendet utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 11 – Regeringens bedömning av tillämpning av subsidiaritetsprincipen i förslaget om en europeisk åklagarmyndighet


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens bedömning av tillämpning av subsidiaritetsprincipen i förslaget om en europeisk åklagarmyndighet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-01-14

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:13

§ 1-2

§ 3-4

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

X

Björn von Sydow (S)

X

X

Andreas Norlén (M)

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

X

Lars Elinderson (M)

X

X

Billy Gustafsson (S)

X

X

Karl Sigfrid (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

X

Hans Hoff (S)

X

O

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Kajsa Lunderquist (M)

-

-

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

X

Lena Sommestad (S)

O

X

Sedat Dogru (M)

O

O

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD) tjl. t.o.m. 28/2-14

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande