Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:20

utskottsdokument 2013/14:20

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20

DATUM

2014-02-04

TID

11.19–11.28

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:19.

§ 2

Anmälning


Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan.

Begäran om granskning av regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014 inlämnad av Peter Hultqvist (S) den 30 januari 2014, dnr
1217-2013/14.

§ 3

Granskningsärende 10 Migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag

Utskottet behandlade granskningsärendet migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 12 – Regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms aktieköp


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms aktieköp.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-02-06

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:20

§ 1-4

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

Björn von Sydow (S)

X

Andreas Norlén (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

Lars Elinderson (M)

-

Billy Gustafsson (S)

-

Karl Sigfrid (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

Hans Hoff (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Hans Ekström (S)

X

Kajsa Lunderquist (M)

-

Tuve Skånberg (KD)

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

Lena Sommestad (S)

X

Sedat Dogru (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD) tjl. t.o.m. 28/2-14

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande