Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:14

utskottsdokument 2019/20:14

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:14

DATUM

2019–11–28

TID

9.52–10.26

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:13.

§ 2

Extra ändringsbudget

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

En övergångsregerings befogenheter

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-12-05

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-15)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:14

§ 1-2

§ 3

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

Ida Drougge (M)

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

O

Camilla Hansén (MP)

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

O

O

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

Lars Jilmstad (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

O

O

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande